Temperaturen ble høy da holbergprisvinner Jürgen Habermas i går innledet på et fagseminar om «Religion i den offentlige sfære». Den berømte sosiologen og filosofen manet til utvidet dialog mellom religiøse og verdslige grupper og individer, men unnlot heller ikke å peke på noen av de mange og betydelige hindringene for konstruktiv samtale.

Men han fikk spissformulert svar på tiltale. Ikke minst fra filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet i Oslo, en mann som har samarbeidet med prisvinneren og kjenner ham godt.

— Hvorfor skal ikke-religiøse i Vesten respektere dypt religiøse mennesker som uten korreksjon fra noe hold turer frem i strid med alt de ikke-troende finner rasjonelt og som i noen tilfelle representerer en politisk fare, lurte han på.

Andre rykket ut mot en litt forenklende oppfatning av at verdslig er synonymt med rasjonell, religiøs med irrasjonell.

Europa isoleres

Bakgrunnen for Habermas' valg av tema, er det faktum at religiøse tradisjoner og trossamfunn har fått ny og uventet politisk betydning. Mens man skulle vente at modernisering og sekularisering ville gå hånd i hånd og dermed svekke den innflytelse religiøs tro og praksis har på politikk og samfunnsutvikling generelt, synes det motsatte å være tilfelle, fremholdt holbergprisvinneren.

— I mange tilfelle er det vanskelig å skjelne mellom ekte religiøsitet og religion brukt som redskap for politiske mål. Fundamentalistiske bevegelser knytter seg ofte til nasjonale og etniske konflikter og danner i dag også grobunn for desentraliserte terrornettverk som opererer globalt og er rettet mot det de oppfatter som fornærmelser påført dem av en overlegen vestlig sivilisasjon.

Et sentralt poeng hos Habermas er at religionens globale fremvekst skaper et nytt skille. Nå synes Vesten å være splittet og Europa å isolere seg fra resten av verden. Med opphevelse av dødsstraff, liberale abortlover, sidestilling av homofilt samliv med heterofilt ekteskap, betingelsesløs avvisning av tortur og ved rent allment å sette individets rett fremfor det felles gode, later (flertallet av) europeiske stater nå til å bevege seg alene langs en vei de tidligere har gått sammen med USA, fastslo han.

Rettferdige ordninger

Mye av foredraget sitt brukte Jürgen Habermas til å drøfte hvilke forventninger religiøse og verdslige borgere bør kunne ha til hverandre innen rammene av fredelig sameksistens. Dette er ikke så lett som det kan høres, for Habermas legger til grunn at begge parter først må tilegne seg holdninger og mentaliteter som muliggjør en krevende erkjennelse av hva den annen part står for. Og her nytter det ikke med lover og reguleringer, men en villet og ønsket læreprosess.

At en verdslig stat garanterer samme religiøse frihet for alle, er ikke nok. Partene selv må også enes om hvor den vanskelige grensen skal gå mellom friheten til å praktisere sin egen religion og friheten til å slippe andres religionsutøvelse. Man må bli enig om hva som kan tolereres og ikke. Rettferdige ordninger kan bare finnes hvis de involverte lærer å forstå motpartens perspektiv.

Religion som nøkkelressurs

Men trenger den liberale, verdslige stat overhodet religionens språk, spurte Habermas, og ga selv et overraskende instrumentelt svar: Uten dette kan den sekulære staten komme til å avskjære seg fra nøkkelressurser til å skape mening og identitet.

Habermas ser for seg en krevende - kanskje uoverkommelig? - læreprosess på begge sider av skillet religiøs/ikke-religiøs. De religiøse borgerne må lære, i holdning og handling, å tilpasse seg sine verdslige omgivelser, mens de ikke-religiøse borgerne må innse at en verdslig bevissthet alene ikke garanterer den nødvendige respekt for og samarbeid med religiøse medborgere.

TOR HØVIK