— Bergen skal være et pilotprosjekt for lavutslippssone. Det innebærer at de mest forurensende kjøretøyene må betale mer for å komme inn i sentrum, bekrefter Bergen kommunens klimasjef, Eva Britt Isager, overfor BT.

Det jobbes nå med de tekniske detaljene og utformingen av regelverket. Mye skal avklares.

— Blant annet må vi definere hva som er sentrum, sier Isager.

**Les også:

Spør igjen om rushtidsavgift**

Det som er klart er at innkrevingen av økte avgifter skal gå gjennom «den allerede eksisterende infrastrukturen», som det heter. Det betyr ikke annet enn bompengeringen.

40 prosent reduksjon

Da miljø— og klimabyråd Lisbeth Iversen (KrF) uttalte seg i BT i begynnelsen av mai om en mulig lavutslippssone i Bergen, sa hun følgende:

— Vi ønsker at minst 50 prosent av det som kommer inn i avgift skal gå tilbake til lastebileiere som investerer i nye og mer miljøvennlige biler.

I en lavutslippssone er det lastebiler og trailere uten partikkelfilter som må betale ekstra.

Ifølge Nasjonal Transportplan som ventelig skal behandles i Stortinget i løpet av høstsesjonen, kan innføring av lavutslippssone gi rundt 40 prosent reduserte utslipp av svevestøv og anslagsvis 30 prosent redusert utslipp av NOx (nitrogendioksider) fra tunge kjøretøy i sonen.

- Over smertegrensen

— Jeg kjører ikke i Bergen sentrum nå. Det er rett og slett ikke plass til så store biler i sentrum. Derfor vil jeg ikke betale mer i bompenger for å minke forurensingen der, sier han.

Søndrol eier to lastebiler, som begge kjører for Posten. Den ene bilen går mellom postterminalen på Minde og Sogn og den andre mellom Minde og Oslo. Onsdag ettermiddag satt han sammen med lastebilsjåfør Per Amundfoss i solveggen utenfor kafeen på parkeringsplassen for trailere og busser på Nygårdstangen like sør for Bergen storsenter.

— Det store spørsmålet blir hvor de har tenkt å plassere bomstasjonen som skal ta inn den økte avgiften. Dersom det blir bomstasjonen på Danmarksplass kan vi laste og losse på Minde uten økt avgift. Men hvis det blir mellom Nesttun og Minde må vi betale. Uansett må vi betale dersom vi fortsatt skal benytte parkeringsplassen på Nygårdstangen. Men selv da kjører vi jo ikke inn i Bergen sentrum. Det spørs hvor politikerne vil sette grensene for det de kaller sentrum, sier Olav Søndrol.

— Hvor ligger smertegrensen for økt bompengeavgift for at du ikke skal passere den bomstasjonen som utløser den nye avgiften?

— Smertegrensen for bompenger er allerede passert. Det er mer enn nok som det er i dag. Og når det gjelder dieselavgiften er smertegrensen sprengt for lenge siden, sier Olav Søndrol.

— Det hele koker vel ned til at staten skal ha inn mer penger, sier Per Amundfoss. Det er greit alt dette med å hindre luftforurensning. Men det går en grense for hvor mye avgifter transportnæringen kan tåle. Kanskje må terminalene legges langt utenfor sentrum i fremtiden. I dag er det jo mange trailere som laster på terminaler på Nygårdstangen. Det spørs om det skal regnes som Bergen sentrum, sier han.

«Fremtidens byer»

— Vi er helt i startgropen med dette og hadde første møte like før sommerferien, sier Bergens klimasjef, Eva Britt Isager.

Men det skal likevel ikke drøye altfor lenge før forsøket er i gang.

— Innen årsskiftet er et greit mål å jobbe mot, sier hun.

— Men det er nok mest realistisk at det er på plass om et års tid. All erfaring tilsier at ting tar tid.

Innføringen av lavutslippssone er en del av Bergen kommunes tiltak i forbindelse med prosjektet «Fremtidens byer» som omfatter landets 13 største byer.

Hovedmålet for utviklingsarbeidet med Fremtidens byer er å redusere de samlete klimagassutslippene fra veitransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig utvikle strategier for å møte fremtidige klimaendringer. Veitransport

Utreder køprising

I byområdene utgjør veitransport over halvparten av utslippene og er økende. Dette skyldes byspredning og økt bilbruk. Gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk kan byene søke om økonomisk støtte.

En forpliktende intensjonsavtale som setter rammene for programmet ble signert av byrådsledere, ordførere og miljøvernminister Erik Solheim 17. juni.

I avtalen har Bergen kommet med flere tiltak og virkemidler kommunen vil bruke for å redusere utslippene. Blant dem er:

  • Planlegging og videre utbygging av bybanenettet med fortetting langs traseen og utvikling av senterområder
  • Innføring av lavutslippssone og utredning av køprising eller rushtidsavgift.
  • Bygge ut sykkelveinettet
  • Sørge for strøm fra land til skip i havn.
  • Køprising må utredes nærmere før det eventuelt kan innføres, sier Eva Britt Isager.

Det blir det uansett opp til politikerne og ikke klimasjefen å avgjøre. Køprising og økte bompenger er en av byrådets heteste poteter. I vår var skapte debatten om mulig heving av bompengesatsen bølger i bergenspolitikken.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!

Nicolay R Nicolaysen