Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen har fått i oppdrag å bygge opp kompetansen hos de ansatte i alle landets voldtektsmottak på behandling av overgrepssaker.

Bergen blir dermed stående i spissen for et landsomfattende løft for å bedre tilbudet til voldtektsofre og overgrepsofre.

Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med voldtektsmottakene ved legevaktene i Bergen og Oslo.

Bedre sporsikring

Hovedoppgavene til kompetansesenteret blir:

  • Bidra til både nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet.
  • Styrke forskningen innen fagfeltet.
  • Styrke fagfeltet som gjelder etterforskning av overgrepssaker, for eksempel sporsikring og bruk av DNA.
  • Ha et overordnet ansvar for at kompetansen ved landets voldtektsmottak blir hevet.
  • Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet.
  • Lage en strategiplan for arbeidet de neste årene.Voldtektsmottaket i Bergen har eksistert siden 1992 og er et av de eldste i landet.

— Vi er svært glade for at nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er lagt til Bergen og at de jobber blant annet med å øke kompetansen i landets overgrepsmottak, sier overlege Eivind Damsgaard ved Voldtektsmottaket på Bergen legevakt.

— Dette vil føre til større innsats og økt fokus på denne typen saker, mener han.

Nasjonal handlingsplan

I fjor kom Helsedirektoratet med en nasjonal handlingsplan for oppgradering av overgrepsmottak. Hensikten var å styrke tilbudet til personer som opplever voldtekt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner og familiesammenheng.

Planen legger opp til at hjelpen skal ytes via egne mottak på de lokale legevaktene. Målet er at i løpet av 2008 skal det være etablert overgrepsmottak i alle landets fylker.

Som et ledd i handlingsplanen skal det avholdes regionale konferanser som tar sikte på å orientere og skolere helsepersonell i behandling av overgrepsofre. Den første konferansen holde i Bergen førstkommende mandag og tirsdag.

Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Grethe E. Johnsen, er kursleder.

De fleste går fri

Det er anslått at mellom 8000 og 16.000 personer opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Dette blir regnet som et forsiktig estimat.

De aller fleste overgrep skjer i «lukkede» rom, og få gjerningsmenn blir tatt og dømt. Et viktig formål med handlingsplanen er å få flere saker oppklart.

Overgrepsmottakene skal bygges opp til å bli eksperter i å sikre spor og bevis på en korrekt og skikkelig måte, slik at overgriperen ikke går fri.

Heving av kompetansen på det psykiske plan er også et viktig ledd i handlingsplanen. De ansatte skal tilføres dybdekunnskap om opplevelser knyttet til overgrep og finne ut hvordan de best mulig kan ivareta den overgrepsutsatte både i akuttfasen og på lengre sikt.