Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) tildeler nå tre millioner kroner til Bergen kommune, til planlegging og forberedende tiltak for å begrense spredning av miljøgifter. Bergen kommune betaler selv for den største andelen av arbeidet.

— Det er godt nytt at arbeidet i Bergen er i gang, forforurensningene somligger der spres, sier Marit Kjeldby, fungerende direktør for Klif.

I Bergen gis det støtte til tiltak i områdene Vågen, Kirkebukten og Puddefjorden. Det ble i 2011 gjennomført opprydding i Kirkebukten med tildekking av forurenset sjøbunn. Støtten fra Klif i 2013 skal delvis brukes på å evaluere gjennomførte tiltak.

Støtten fra Klif skal også brukes til å oppdatere risikovurderinger og miljømål, for å forberede tiltak i Vågen og Puddefjorden. I tillegg skal kommunen vurdere hvordan man kan forhindre at steder som er ryddet opp, blir forurenset på nytt. Bergen får også midler til en prosjektkoordinator som skal sørge for fremdrift i prosjektet.

Koster 157 millioner

Men arbeidet er bare såvidt i gang. BT skrev i februar at å rense Vågen for giftige masser vil koste 157 millioner kroner. Byrådet mener staten bør ta det meste av regningen.

Undersøkelser har vist at Vågen er sterkt forurenset, både av PCB og tungmetaller som kvikksølv. Forskerne har konkludert med at det er nødvendig å gjøre tiltak for å begrense spredning av forurensningen.

I en statusrapport kommer det frem at den mest sannsynlige kostnaden for tiltakene i Vågen anslås til 157 millioner kroner.

Da går byrådet inn for en løsning som innebærer såkalt grabbmudring og et lokalt deponi som lages i forbindelse med utvidelse av kaier. Der vil mass­ene ligge innkapslet i betong.

Dersom man skulle fjernet alle forurensede masser og deponert eller destruert dem i spesialanlegg, ville regningen bli langt høyere. En slik løsning er kostnadsberegnet til 766 millioner kroner, men byrådet skriver i sin utredning at det dyreste alternativet ikke er aktuelt.

Slipper billig unna

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), er i ferd med å utarbeide en finansieringsplan der det legges opp til at staten skal betale 75 prosent av kostnadene.

- Resten fordeles med ti prosent for Bergen kommune, ti prosent for Bergen og Omland havnevesen og fem prosent gjennom utbyggingsavtaler med private, opplyste Rygg.

I så fall vil Bergen kommune slippe unna med en regning på 15,7 millioner kroner, mens staten må punge ut med 118 millioner kroner for oppryddingen.

Trenger mer penger

Seksjonssjef Marit Ruge Bjærke i Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) fortalte at Bergen er et av 17 prioriterte områder i handlingsplanen for forurensede havneområder.

- Det betyr at vi synes det er viktig å få til denne opprydding­en, og det er positivt at kommunen tar tak i det, sier hun.

Opprydding i havnebasseng har en egen post på statsbudsjettet, men i år er den på bare 58 millioner kroner, fordelt på hele landet.

-  Hvor mye vi kan betale, blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og vi er avhengige av bevilgninger over statsbudsjettet. Nå skal dette prosjektet detaljut­redes, og da har vi erfaring for at kostnadene ofte blir lavere, sa Bjærke.