— Utekontakten har god erfaring med å gjennomføre slike kartlegginger, og gjennom feltarbeidet har de nær kontakt med miljøene i de åpne russcenene. Det er viktig at vi nå får et godt og nyansert bilde av hvordan russcenene endrer seg etter stenging av Nygårdsparken, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

Viktig med kunnskap

Den første karleggingen av åpne russcener vil bli gjennomført av Utekontakten før stenging av Nygårdsparkens øvre del. Den andre karleggingen vil bli gjennomført høsten 2014 etter stenging av Nygårdsparken. På den måten håper Utekontakten å fange opp mulige endringer som følge av den planlagte stengingen av parken, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

— Det er viktig å ha presis kunnskap om hvordan igangsatte tiltak fungerer og få et godt beslutningsgrunnlag for å eventuelt sette inn ytterligere tiltak underveis, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Dag Inge Ulstein.

Kartleggingene vil beskrive arenaene, miljøene og utfordringer man avdekker. Utekontakten vil blant annet intervjue en rekke ulike instanser som er i kontakt med de åpne russcenene og personer som benytter russcenene. Utekontakten vil også benytte feltobservasjoner knyttet til kartleggingen.

Mange kartlegginger

Metoden som Utekontakten vil benytte heter Hurtig Kartlegging og Handling (HKH), og er utviklet av Bergensklinikkene i samarbeid med Utekontakten. Utekontakten har gjennomført en rekke slike kartlegginger de siste årene.

Målsettingen ved bruk av HKH er å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder eller problemgrupper for så tilrettelegge for nødvendige tiltak.

Kartleggingen som nå gjennomføres skal munne ut i en tiltaksplan. Første del ferdigstilles i midten av juni 2014.