— Vi skal gå Statens vegvesen nøye etter i sømmene. Jeg tror det er mye å gripe fatt i, sier Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet.

SKAL GRANSKE: Trude Tronerud Andersen er direktør i Vegtilsynet. De oppretter nå tilsynssak mot Statens vegvesen.
VEGTILSYNET

Vogntog fikk skrensTilsynet ble opprettet i fjor og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Det var 26. september 2011 at Vidar Høgholm kom kjørende i en varebil gjennom tunnelen på E 16 ved Voss. Vogntoget mistet veigrepet cirka en kilometer inne i tunnelen.

Det fikk skrens og kom over i motsatt kjørefil, der det kolliderte med varebilen som Høgholm kjørte. Han omkom i ulykken.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har konkludert med at høy hastighet, i kombinasjon med manglende varsling og tiltak som følge av glatt vei, var de viktigste årsakene til ulykken.

Oppretter tilsynssak

SHT har bedt om at Statens vegvesen etablerer rutiner som sikrer bedre oppfølging av vegdekke med lav friksjon, basert på målinger eller mistanke om avvik fra minstekravene.

— Vi kommer til å opprette en tilsynssak for å se hvordan tilrådinger følges opp for å få til endring, sier Trude Tronerud Andersen.

— Dessuten vil vi se hvordan inspeksjonen på veiene gjøres og hvordan man følger opp farlige forhold som registreres, legger hun til.

BT har vært i kontakt med Olav Finne i Statens vegvesen i Hordaland. Han henviste videre ti Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet. Han har ikke besvart vår henvendelse.