• Skipsfarten er en av de sektorer som belaster miljøet mest, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. Nå har KrF-statsråden fått i oppdrag å gjøre sjøtransporten mer miljøvennlig.

De nordiske miljøvernministerne har utpekt bømlingen som frontfigur i arbeidet med å redusere utslippene fra skipsfarten. Hareide fikk jobben under ministermøtet på Grønland i går.

— Skipsfarten har et stort behov for å bli mer miljøvennlig. Sektoren står for en betydelig andel av luftforurensningen og utslipp av klimagasser, sier Hareide.

Han nevner spesielt utslippene av partikler og stoffer fra skipsfarten som fører til sur nedbør. Alle de nordiske landene sliter med å oppfylle forpliktelsene i den såkalte Göteborg-protokollen om reduksjon av forsurende utslipp innen 2010.

De nordiske miljøvernministerne ble under møtet på Grønland også enige om å få fart på samarbeidet om miljøteknologi. Det skal blant annet lages nasjonale handlingsplaner for utvikling av slik grønn teknologi.

— I Norden har vi mye å lære av hverandre, fastslår Hareide.

Miljøvernministeren brukte også møtet på Grønland til å uttrykke sin bekymring og frustrasjon over at 4,7 tonn svensk atombrensel de to neste årene skal reprosesseres ved det omstridte atomgjenvinningsanlegget Sellafield i Storbritannia. Det er det svenske selskapet Studsvik-SVAFO som vil sende atombrenselet til Sellafield-anlegget.

Hareide har skrevet brev til sin svenske kollega Lena Sommestad i et forsøk på å stanse transporten. Han tok på Grønland også saken opp i direkte samtaler med Sommestad. Her oppfordret han Sverige til å stoppe forsendelsen.