I 45 år var det som i dag er et yndet friluftsområde på Askøy, avfallsdeponi for bergenserne.

Til sammen 450.000 kubikkmeter med industri— og husholdningsavfall fra Bergen kommune er deponert i området, hovedsakelig på bunnen av vågen.

I 1982 ble avfallet tildekket, og området ble tilrettelagt som friluftsområde.

Men tildekkingen viste seg å ikke være tilstrekkelig til å holde giftige stoffer fra bossfyllingen under kontroll.

Må dekke til for tredje gang

I 1997 avdekket undersøkelser høye konsentrasjoner av blant annet PCB, som er betegnet som en av verdens farligste miljøgifter. I 2005 ble det derfor utført en ny tildekking av den indre delen av Kollevågen.

Nå må Bergen kommune nok en gang dekke til hele Kollevågen, opplyser kommunen i en pressemelding.

— I løpet av høsten 2014 vil det bli gjennomført strømmålinger og geotekniske undersøkelser, for å forberede detaljprosjektering av de tiltak som må iverksettes. Forutsatt at finansieringen er på plass, vil selve tildekkingen trolig foregå i 2016, med ferdigstillelse før badesesongen 2017, skriver Grønn Etat i meldingen.

Det kan også være aktuelt med ytterligere undersøkelser og overvåking i området, for å avdekke om det er andre forurensningskilder enn deponiet som påvirker miljøtilstanden i området, opplyser kommunen.

Men foreløpig er det ingenting i veien for å bade i området.Så lenge situasjonen ved deponiet er som i dag, kan det bades frem til tiltakene iverksettes, sier Tom Sandahl i Grønn etat.

Prislapp: 45 millioner

Kommunen hadde valget mellom å reparere skaden på den eksisterende tildekkingen eller gjøre jobben helt på nytt. Kommunen har anbefalt den siste løsningen.

— Vi mener at det er det mest holdbare og sikrer at vi ikke overser skader som skaper problemer senere. Det handler om å ta et stort grep med en gang og prøve å unngå at det blir for mange reparasjoner i etterkant, sier Sandahl.

Å dekke til Kollevågen på nytt vil ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI) koste 45 millioner kroner. Finansieringen er ikke klar.

Det er heller ikke avgjort hvor kommunen skal hente massene til å dekke til området.

— Knuste tunnelmasser er velegnet til formålet, men det er ikke endelig avklart hvor vi eventuelt skal hente slike , sier Sandahl.

Årlige giftmålinger

Årsaken til de nye tiltakene, er resultatene av årlige undersøkelser i området. Dette overvåkingsprogrammet skal fortsette frem til 2016.

Målingene de siste årene viser nemlig at miljøtilstanden i området ikke har forbedret seg som forventet.

— Blant annet avdekket overvåkingen i 2012 høye konsentrasjoner av PCB i sedimentene på sjøbunnen. Resultatene tilsier at miljømålene som ble fastsatt før tildekkingen i 2005, ikke vil nås innen 2016, skriver Grønn Etat.

Kommunen fikk derfor pålegg fra Miljødirektoratet om å lage en tiltaksplan for deponiet.

- Rammer ikke badende

Kommunen understreker at målingene som har avdekket miljøgifter, er tatt i sedimenter på flere meters dyp - unntatt på ett sted der det er avdekket skade på tildekkingen.

— Badende og andre brukere av området vil ikke komme i direkte kontakt med sedimentene. Prøver tatt på stranden i Vestrevågen, viser at sanden her er ren, heter det i pressemeldingen.

Utenfor området som ble dekket til i 2005, er det funnet forhøyede og økende konsentrasjoner av miljøgifter. Filming av tildekkingsområdet har også avdekket at det langs bergveggen mellom Kollevollen og Mjøvika er et område med utildekkede avfallsmasser. Trolig har massene som har dekket over søppelet sklidd ut og/eller blitt erodert vekk, skriver kommunen.