Stadig færre Haukeland-pasientar som kjem med helikopter blir frakta til landingsplassen på Grønneviksøren. Sidan det vart opna ein landingsplass på taket av sjølve sjukehuset i fjor vår, har rundt fire av ti pasienttransportar blitt dirigert dit.

Og fleire vil det truleg bli. Det tek eit kvarter ekstra å frakte pasienten frå Grønneviksøren til sjukehuset. Dei fleste som kjem med helikopter er alvorleg sjuke, og då kan eit kvarter utgjere forskjellen på liv og død.

Kan nekte landing

— Eg trur tidsfaktoren er viktig for tre av fire, eller fire av fem pasientar som kjem med helikopter, seier Guttorm Brattebø, som leiar Akuttmedisinsk seksjon på Haukeland Universitetssykehus.

— Betyr det at ein tilsvarande andel av pasientmassen bør lande på sjukehustaket?

— Ja, i utgangspunkt. Men viss det blir ei større støypåverknad enn styresmaktene aksepterer, må vi gå gjennom dette og finne ut kven av pasientgruppene som må miste tilbodet, seier han.

Har sprengt konsesjonen

BT skreiv måndag at Haukeland har søkt om å firedoble konsesjonen for landingar på sjølve sjukehuset. I dag har dei lov til å ha 200 landingar i året, noko dei vil auke til 800.

Men landingsstatistikken viser at dei allereie i fjor braut konsesjonsgrensa, med 305 landingar. I år har helikoptra fram til 19. august landa 280 gonger på sjukehustaket.

Held dette fram med same tempo resten av året vil talet på landingar kome opp i 442, med andre ord meir enn dobbelt så mykje som konsesjonen tillet. Det betyr ein kraftig auke i støy for naboane rundt sjukehuset.

Fyller drivstoff

Landingsstatistikken til no tyder på at talet på landingar på Grønneviksøren vil gå ned i år, samanlikna med 2012. Nedgangen blir liten, berre rundt 10 landingar.

Men nedgangen i talet på pasientar som blir frakta hit er langt større. Mange av landingane skuldast nemleg at helikopter som først landar på sjukehuset må ned til Grønneviksøren for å fylle drivstoff.

— Alle som kjem langvegs frå, anten det er Førde, Dombås, Stavanger eller ein annan stad, må fylle drivstoff for å kome seg heim, seier prosjektleiar Terje Sørensen i Helse Bergen.

Vanskeleg å vere imot

Ein støyrapport BT presenterte måndag viser at rundt 800 naboar kan bli sterkt plaga av støy med den veksten som Haukeland har søkt konsesjon om.

BT har snakka med fleire naboar som er plaga av støyen, men ingen av dei ønskte å stå fram med namn. Ein årsak kan vere frykt for kritikk for å tenkje på seg sjølv, framfor pasientane i helikoptra.

Kjetil Helle, som leiar Nymark velforeining eit stykkje unna, merka det etter at han stod fram i BT måndag. I debattfeltet på bt.no vart han og andre naboar bedne om å flytte, viss dei ikkje likte støyen.

— Det eg ville ha fram er at vi ikkje er imot dette, men at ein kanskje kan vurdere å endre på innflygingstraseen til helikopterdekket, seier han.