• De viktigste delene av Sjømattilsynet blir plassert i Bergen. Det går frem av en stortingsproposisjon som regjeringen legger frem om få uker.

Det er landbruksminister Lars Sponheim (V) som opplyser dette til Bergens Tidende. Han sier at Sjømattilsynet vil ligge under det nye regionkontoret som skal opprettes for Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sponheim peker på at den kompetansen vi i dag har innenfor sjømatkontroll fremfor alt er knyttet til Fiskeridirektoratet. I praksis vil 75 årsverk bli overført fra direktoratet til det nye tilsynet for sjømat.

Kraftig mobilisering

Etter at Stortinget i juni vedtok å opprette bare ett mattilsyn, har sjømatbransjen langs kysten fryktet at deres interesser ville komme helt i skyggen av landbasert matproduksjon.

Sentrale talsmenn for sjømatprodusentene har overfor BT uttrykt bekymring for at hovedkontoret for Mattilsynet, som skal ligge i Oslo, får bukten og begge endene også på sjømatområdet.

Det har like siden stortingsvedtaket pågått en stille kamp der byråkratiet i hovedstaden har mobilisert kraftig for å hindre at hovedkontoret får relativt få stillinger i forhold til region— og lokalkontorene. Regjeringen går inn for at «bare» 100 stillinger skal være plassert i hovedkontoret.

— Jeg kan bekrefte at det i en del miljøer er en viss spenning knyttet til størrelsen av hovedkontoret. Men for regjeringen er det som kjent et viktig mål å desentralisere mer av statens virksomhet, sier Lars Sponheim.

Bergens rolle sterkere

Også statssekretær Thorhild Widvey (H) i Fiskeridepartementet understreker på det sterkeste at det er uaktuelt å overføre noe av Sjømattilsynet til Oslo, på bekostning av Bergen.

— Det Bergen har hatt, skal fortsatt bli værende der. Det er snarere aktuelt å styrke Bergens rolle enn å svekke den når det gjelder Sjømattilsynet, sier Widvey til BT.

— Men mye av organiseringen avhenger av at vi får rett person som direktør for Mattilsynet. Jeg håper at det er gode søkere med bakgrunn fra sjømat, og jeg kan gjerne si så pass at jeg selv har vært nokså aktiv med å stimulere sjømatbransjen til å fremskaffe gode kandidater, sier statssekretæren.

Av de 27 søkerne som hadde meldt seg innen fristens utløp, ønsker bare 16 navnet offentliggjort. Den mest kjente er administrerende direktør i Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT), Gunnar Jordfald. (56). Han har tidligere vært direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT).