Arne Colliander

Anne Myklebust Odland

Forsvarets ulike utdanningstilbud er lagt under lupen i forbindelse med forsvarssjefens militærfaglige utredning (MFU). Forsvarsminister Kristin Krohn Devold vil spare penger, og ønsker utredet mulige gevinster ved å samle alle Forsvarets krigsskoler på ett sted, fortrinnsvis i Oslo. Det er sannsynlig at iallfall deler av dagens undervisningstilbud ved Sjøkrigsskolen blir flyttet til en ny, sentral skoleenhet.

Samle kompetanse

I rammene for utredningsarbeidet, i et eget punkt om kompetanse og utdanning, skriver forsvarsminister Krohn Devold følgende: «kompetansen skal samles i størst mulig grad for å skape slagkraftige miljøer, dette gjelder spesielt innen de akademiske felt». Hun poengterer dessuten nødvendigheten av at Forsvarets skoler drives mest mulig kostnadseffektivt.

Dette kan føre til at Sjøkrigsskolen i fremtiden får færre elever og følgelig trenger mindre plass. Likevel bygges skolen ut og pusses opp for 124 millioner kroner.

«Høyst nødvendig»

— Dette er en høyst nødvendig ansiktsløftning og utvidelse, sier sjefen for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør Atle Karlsvik.

— Men det virker veldig spesielt at det samtidig pågår en utredning der flytting eller nedbygging av skolen står sentralt?

— Jeg tror ikke skolen vil bli flyttet. Dessuten har vi i flere år ved Sjøkrigsskolen drevet på dispensasjon fra helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene. Det kunne ikke fortsette. Vi bare måtte rehabilitere deler av skolebygget, sier skolesjefen.

Grønt lys

Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando har gitt grønt lys for byggearbeidene, selv om et utvalg er i sving med å vurdere flytting eller reduksjon av virksomheten ved skolen.

Sjøkrigsskolen rår i dag over et areal på 7000 kvadratmeter. Store deler av skolen vil bli pusset opp. I tillegg blir det bygget 3000 nye kvadratmeter. Arbeidet startet ved påsketider, og skal etter planen være fullført til skolestart høsten 2004.

Sjøkrigsskolen er treårig, og utdanner offiserer til Sjøforsvarets virksomhet. Kronpris Haakon er skolens mest celebre, tidligere elev.

Til Stortinget

Arbeidet med den militærfaglige utredningen ble innledet for halvannet år siden. Resultatet skal leveres til Forsvarsdepartementet i løpet av høsten. Stortinget får meldingen i februar, og skal behandle den i juni.

Forsvarsdepartementet har trukket opp mandatet og rammene for arbeidet med forsvarssjefens militærfaglige utredning. Hensikten med arbeidet er å effektivisere Forsvaret ytterligere, og å se på nye muligheter for rasjonalisering. Kort fortalt få mer ut av hver eneste forsvarskrone.

Forsvaret har i dag tre krigsskoler, en for hver våpengren. Hærens skole ligger på Linderud i Oslo, Luftforsvarets i Trondheim, og altså Sjøforsvarets i Gravdal. Det er disse tre utdanningsenhetene som nå blir vurdert samlet på ett sted.