Dette til tross for at departementet anbefaler at slike kontroller blir gjort.

— Vi forsøkte å sjekke listene opp mot forskjellige registre, men det fungerte bare ikke. Det var rett og slett ikke mulig å finne et godt system for det, sier bystyredirektør Roar Kristiansen i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Listene over lekdommere som tjenestegjør i ting- og lagmannsrett, blir satt opp i forbindelse med kommunevalgene. I Bergen er det ikke mindre 4000 personer som velges ut til å være meddommere i tingretten, og 500 personer som skal være jurymedlemmer i lagmannsretten. Deretter blir listene sendt til domstolene.

Både i Bergen tingrett og i Gulating lagmannsrett blir listene lagt inn i datasystemene på en slik måte at meddommere og jurymedlemmer til de enkelte sakene trekkes ut automatisk.

Politikere som avgjør

Noen kommuner peker ut lekdommere ved hjelp av loddtrekning. I Bergen, som så mange andre steder, har det vært tradisjon for å la politikerne peke ut folk som de går gode for. Ofte har dette vist seg å være egne partifeller - noe som har ført til kritikk og etterlysning av større representativitet blant «likemennene» som skal dømme i rettssakene.

— Frem til forrige periode var det representantene i formannskap og kommunestyre som kom med sine anbefalinger. Deretter har vi utvidet utvalget, ved at også bydelsstyrene foreslår legdommerkandidater. At politikere velger ut personer de går god for, blir dermed en slags kommunal silingsprosess. Det er et poeng, siden det viste seg å være vanskelig å få sjekket vandelen på et så stort antall personer, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Har forbedret systemet

Toril Hesjedal, førstekonsulent ved bystyrets kontor, forteller at Bergen kommune har jobbet for å forbedre systemet med å trekke ut lekdommere.

— Vi er kjent med kritikken om at det er for mange eldre og for mange politikere som tjenestegjør i domstolene. Før inneværende periode ble alle som var 67 år og eldre tilskrevet og spurt om de ville fortsette. Noen få meldte seg til fortsatt tjeneste. De andre ble slettet. Av de nye som er kommet til, er det flere yngre mennesker og folk med bakgrunn fra forskjellig organisasjonsvirksomhet, forteller Toril Hesjedal.