Den unike kartleggingen er godt i gang. Så langt er 40.000 personer sjekket. Disse har hatt tilknytning til Sjøforsvaret så langt tilbake som til 1950.

Spesielt er man interessert i å finne ut om det er noen sammenheng mellom kreft og tjenestetid på marinefartøyer og marinefort. Nå begynner analysene av dataene.

Startet med Kvikk-saken

Det er Kreftregisteret, Universitetet i Bergen og HMS Sjø (prosjektet for helse, miljø og sikkerhet i Sjøforsvaret) som har samarbeidet om undersøkelsene.

Forsker Leif Åge Strand ved Kreftregisteret har sammen med forskerkollega Trond Kristian Grimsrud hatt hovedansvaret for innsamling av data.

De første forberedelsene startet i 2001, som en direkte konsekvens av Kvikk-saken. De siste fire årene har man arbeidet intenst med innsamling av data. Den endelige sluttrapporten skal presenteres i 2007, men allerede i løpet av sommeren eller høsten i år, vil man kunne ha klar noen delresultater.

Nå begynner det møysommelige innsamlingsarbeidet å nærme seg slutten, og dataene skal kobles mot Kreftregisteret.

— Det har vært mye arbeid, men nå er resultatene i ferd med å konkretisere seg, sier Leif Åge Strand til BT.

Militære og sivile

Blant de 40 000 som er kartlagt, er det 32 000 militære og 8000 sivile. Det dreier seg om personer som har hatt forsvarets båter eller anlegg som fast arbeidssted over en viss periode.

Vanlige vernepliktige er ikke tatt med, bortsett fra dem som har fortsatt verneplikten med befalsutdanning i etterkant av den ordinære militærtjenesten.

Kreftregisteret tidligere vært involvert i prosjekter for å kartlegge forekomst av kreft i spesifikke yrkesgrupper eller på arbeidsplasser. Men det er første gang en forsvarsgren blir kartlagt og undersøkt.

— Derfor er denne studien ganske unik, sier Leif Åge Strand.

— Hva venter dere å finne?

— Det knytter seg store spekulasjoner til kreft og radarstråling, uten at man foreløpig har koblinger og funn som gjør at vi kan lese noe ut av det. Dette er en av de tingene vi håper å få nærmere kunnskap om, sier Strand.

Det eneste nå vet om dette emnet, er at det ved radarstasjonen på Rødbergodden i Troms har vært registrert flere krefttilfeller blant sivile enn normalt.

— Og vi vet at asbest er kreftfremkallende. Derfor knytter det seg spesiell interesse til eventuelle funn i tilknytning til verksteder, for eksempel på Haakonsvern, sier Leif Åge Strand.

Følg saken på BTV