— Ja, vi har snudd tipsbunken vår for å gå gjennom materialet nok ein gong, stadfestar lensmann Kjell Fonn overfor Bergens Tidende.

Han kan ikkje fortelle om konkrete spor som politiet har å jobbe etter i drapsetterforskinga. Omkvedet er framleis at politiet går breitt ut i forsøket på å samle inn all mogeleg informasjon om rørslene i Førde om natta og morgonen søndag 6. juni.

Blir avhøyrt på nytt

— Det er først og fremst eit svært møysommeleg arbeid vi driv, seier Fonn. - Når vi no snur tipsbunken, kan det også hende at nokre vitne må kallast inn til nye avhøyr. Dette er ikkje til å unngå, fordi vi kan ha fått ny informasjon sidan første avhøyret. Men vi prøver å vere så grundige og utfyllande at vi slepp å kalle inn så mange personar fleire gonger. Men det skjer, seier Førde-lensmannen.

Ei rekke tips om konkrete hendingar og personar har blitt sjekka grundig, men utan at det har ført fram på noko vis i jakta på ein gjerningsmann.

Da politiet sist helg gjekk ut og bad folk som hadde tatt bilete i Førde med MMS-telefon den aktuelle natta om å melde seg, fekk det store oppslag i aviser og på fjernsyn. Men resultatet har så langt vore nedslåande.

— Vi har ikkje fått inn eitt einaste MMS-bilde av den typen vi bad om, seier Fonn.

Det resultatlause MMS-utspelet står som ein klar indikasjon på kor sårt politiet no saknar nye, konkrete spor i jakta på ein eller fleire gjerningsmenn.

Sjekk av mobiltrafikk

I tillegg til at tipsbunken får ein ny gjennomgang, konsentrerer politiet seg også om å gjennomgå om lag 300 mobilsamtalar som passerte den aktuelle basestasjonen i Førde mellom klokka 06 og 08 morgonen Anne Slåtten vart drepen/drepe/drepne.

— Vi ringer opp alle dei aktuelle og snakkar med dei som eig nummera. Vi har enno ikkje kome oss gjennom heile lista, seier Fonn, som heller ikkje her kan vise til noko spesielt av interesse.

I tillegg held politiet på med gjennomgangen av gjester på overnattingsplassar i Førde den aktuelle helga. Også dette eit møysommeleg arbeid, ikkje minst fordi det involverer sjekking av utanlandske gjester så vel som folk frå fleire andre norske politidistrikt.

I går hadde to av dei mest sentrale vitna frå Angedalsvegen den aktuelle søndagsmorgonen enno ikkje meldt seg for politiet.

Mange bilistar

Det gjeld ein mørkt kledd syklist som vart sett ved krysset Angedalsvegen-Fossabrua på veg i retning sentrum rundt klokka 07.10. Nummer to er ei kvinne som vart sett gåande i retning sentrum ved buss-stoppet like før innkjøringa til Førdehuset.

I tillegg etterlyser politiet førarane av to personbilar: Den eine ein mørk bil i høg fart på E39 Hafstadvegen ut av sentrum mot rundkjøringa ved Viebrua klokka 07.35. Den andre ein lys blå 80-talsbil som stoppa for fotgjengar i gangfeltet like før krysset E39-rv 609 mot Askvoll mellom 06.10 og 06.30.

Men tal frå Vegesenet viser at til saman 88 bilar kjørte E39 Hafstadflata og Kronborg-Vie mellom 07 og 08 denne morgonen.

Politiet ønskjer å snakke med alle desse bilførarane, men har berre fått kontakt med ein brøkdel av dei.