Se støykart over ditt område (pdf):

Dagtid: Bergen sør | Bergen vest | Bergen nord

Natt: Bergen sør | Bergen vest | Bergen nord

Se også tabeller nederst i artikkelen

Vegvesenet har produsert en detaljert beregning av trafikkstøy i alle kriker og kroker av Bergen kommune. Støyen er ikke målt, men matematisk regnet ut av kraftige datamaskiner ut fra opplysninger om blant annet trafikkmengde, andel tunge kjøretøy, veitype, fartsgrense, stigning, tunneler, marktype, bygninger og støyvoller.

Beregningene viser at støynivået i gjennomsnitt er høyere enn 55 dB ved over 43.000 private helårsboliger i kommunen. På nattestid gjelder dette i overkant av 31.000 hus.

— 80 prosent av støyproblemene vi opplever stammer fra biltrafikken. Dette er et problem for miljø, trivsel og helse. Vi får en del klager på trafikkstøy og det er noe vi må ta på alvor, sier miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune.

Luftkvalitet

Innen 30. juni skal kommunen være klar med en rapport som også inkluderer innendørs støyberegninger, og støy fra andre kilder som fly, båter og jernbane. Deretter har kommunen et år på seg til å lage en handlingsplan for å redusere støyplagene.

— Støykartet som nå er utarbeidet er veldig sammenfallende med hvor det er dårlig luftkvalitet. Det er jo ikke så rart siden det i hovedsak er de samme kildene som står bak både støyen og utslippene, sier Bjordal.

Rapporten om veitrafikkstøy er så fersk at miljøsjefen ikke har rukket å fordype seg i innholdet.

— Det er mye støy rundt de store innfartsårene, og blant annet i dalførene ved Lyngbø og Loddefjord.

- Skal være trivelig

I løpet av sommeren skal kommunen samle innspill fra politikere og berørte etater.

— I en tett by vil det alltid være støyutfordringer, men Bergen skal også være en trivelig by med stille områder. Vi skal lage en handlingsplan med et realistisk ambisjonsnivå.

Tiltakene vil bli finansiert gjennom Nasjonal - og Regional transportplan, og muligens gjennom Bergensprogrammet.

Andel folk som opplever plage ved ulike mengder trafikkstøy. GRAF: VEGDIREKTORATET (Klikk for større bilde)

Ifølge en rapport fra Vegdirektoratet vil rundt 25 prosent av befolkningen være meget plaget ved 60 dB vegtrafikkstøy utenfor boligen. 15 prosent har svart at de er meget plaget også innendørs. Henholdsvis 55 og 43 prosent sier de er meget eller litt plaget .

Plikt til å skjerme

I tillegg til handlingsplanen er eieren av veien pliktig til å sette i gang støyreduserende tiltak hvis det påvises innendørsstøy over 42 dB i bygninger omkring veien. I løpet av 2012 eller 2013 skal 22 ulike adresser skjermes langs riks— og fylkesveiene i Bergen ut ifra eldre beregninger.

Hvis det bygges nytt i områder med mye trafikkstøy er det utbyggerne som må sørge for tilstrekkelig støyskjerming.

— De statlige høytrafikkveiene har de høyeste støyverdiene, men der er gjerne bolighusene allerede skjemet mot trafikkstøy, sier senioringeniør Hilde Sanden Nilsen i Statens vegvesen.

Siden bolighus er hyppige langs kommunale veier kan rapporten avdekke støyproblemer i hjemmene som tidligere ikke har vært kjent.

— Bergen har spesielle utfordringer med tanke på trafikkstøy. De fleste veiene ligger i dalføre omgitt av fjell. Husene ligger gjerne høyere i terrenget og det er derfor vanskelig å lage effektive støyskjermer langs veiene, sier Sanden Nilsen.

Krevende beregninger

Støysvak asfalt, bedre støyskjermer og dempende materialer på bygningsfasader er noen av tiltakene som kan bli aktuelle i handlingsplanen. Grovt regnet vil støyen reduseres med rundt 3 dB hvis trafikkmengden halveres.

— Det er mange måter å redusere trafikkmengden på. Innfartsparkering, gang- og sykkelveier, utbygging av kollektivtilbudet og andre tiltak som stadig diskuteres.

På grunn av Bergens særegne sentrumsutforming er dette kanskje landets mest krevende område å støyberegne. Komplisert topografi og svært mange hus på et lite område førte til at var det ikke var nok datakraft i Vegvesenes Region Vest til å gjøre jobben. Det ble forsøkt å gjøre beregninger lokalt ved å dele jobben opp i små biter, men det endte med at Vegdirektoratet i Oslo kjørte beregningene på et kraftig server-system i omkring en uke.

Antall eksponerte personer i boliger om dagen:

Gjenomsnittlig dB [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >=75 Sum
Pers. med stille side 14695 16921 17551 5996 1132 56295
Pers. uten stille side 22890 13623 7671 1863 74 46120
Sum 37584 30544 25222 7859 1205 102414

Antall eksponerte personer i boliger om natten:

Gjennomsnittlig dB [50,55> [55,60> [60,65> [65,70> >=70 Sum
Pers. med stille side 15304 18975 9276 2065 25 45646
Pers. uten stille side 16252 9129 2841 311 2 28534
Sum 31556 28104 12116 2376 28 74180

Antall eksponerte boliger og institusjoner om dagen:

Gjennomsnitlig dB [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum
Helårsboliger (privat) 15941 12906 10606 3369 524 43346
Helårsboliger (annet) 400 374 360 48 0 1182
Barnehager 56 39 19 1 0 115
Skoler 70 53 26 18 0 167
Helseinstitusjoner 23 24 12 9 1 69

Er du plaget av trafikkstøy der du bor? Hvordan bør den reduseres?