— Det er ingen grunn til å underslå at dette oppleves problematisk for hele vår medisinske virksomhet, sier Sverre Hougsnæs, fungerende sjef ved Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet.

Hougsnæs er også psykiateren som ledet undersøkelsen av Afghanistan-soldaters psykiske helse, en undersøkelse som ble lagt frem i vinter.

— Uttalelsen fra sivilombudsmannen skaper tvil om alt helsepersonell med ansettelsesforhold i Forsvaret, når disse utarbeider sakkyndige spesialisterklæringer i erstatningssaker. I tillegg generell tvil om den medisinsk-faglige integritet til personellet i Forsvarets sanitet, sier Hougsnæs. Han har inntil videre trukket seg fra flere sakkyndigoppdrag.

— Saken er til bredere drøfting internt i Forsvaret, sier Hougsnæs.

Uforenlige roller

Ombudsmannen har undersøkt om Statens Pensjonskasse (SPK) sikrer sakkyndiges habilitet i behandling av erstatningssaker for psykisk skadede soldater. I konklusjonen heter det: ”Undersøkelsen har avdekket at SPK i flere saker har foreslått og oppnevnt en sakkyndig som er ansatt i lederstilling ved Forsvarets militærpsykiatriske poliklinikk, kontoret for psykiatri og stressmestring. Jeg er kommet til at en slik stilling i Forsvaret er vanskelig å forene med oppdrag som sakkyndig i kompensasjonssaker."

Psykiaternes spesialisterklæringer er avgjørende for om soldater vinner frem med kravene om erstatning for psykisk skade etter utenlandstjeneste. De sakkyndige konkluderer med om skaden er relatert til tjenesten, graden av invaliditet og om uførheten er varig.

Interessekonflikt svekker upartiskhet

Sivilombudsmannen mener Sverre Hougsnæs med sin lederstilling kommer i en interessekonflikt som svekker hans upartiskhet. I uttalelsen fremheves det at kontor for psykiatri- og stressmestring har bredt ansvar for forebygging, vurdering og behandling av psykiske skader, og at hovedoppgaven er å jobbe for at færrest mulig skal få psykisk belastningsskade.

"Antallet erstatningssaker som konkluderer med at tjenesten i Forsvaret har medført varig uførhet som følge av psykiske belastningsskader kan dermed tenkes å bli sett på som en indikator på om kontorets og Forsvarets arbeid med psykiske belastningsskader har vært vellykket," heter det.

Kritiserer Statens Pensjonskasse

SPK har ikke å ha gjort nok for å sikre sakkyndiges habilitet, mener Sivilombudsmannen, og ber SPK vurdere endring i rutiner for valg av sakkyndige i erstatningssakene. Ombudsmannen mener SPK bør se nærmere på hvilken betydning Hougsnæs sine habilitetsmangler kan ha hatt i sakene hvor han har vært sakkyndig. ”Det samme gjelder eventuelle saker med andre sakkyndige med tilsvarende tilknytning til Forsvaret", påpekes det.

— Vi er overrasket over uttalelsen. Vi vil vurdere saken nøye og vi har bedt om Forsvarsdepartementets vurdering, før vi konkluderer og gir tilbakemelding til Sivilombudsmannen, sier Ole M. Sørlie, direktør for forsikrings- og produktområdet i Statens Pensjonskasse.

Tre fjerdedeler med forsvarstilknytning

SPK kan ikke svare på hvor mange saker Sverre Hougsnæs har skrevet spesialisterklæringer.

— Vi anslår at cirka tre fjerdedeler av spesialistene har eller har hatt en tilknytning til Forsvaret. Det er svært få spesialister med den type kompetanse som etterspørres. Særlig innen traumepsykiatri, er disse spesialistene svært etterspurte – også av Forsvaret. Mange spesialister har, eller har derfor hatt en tilknytning til Forsvaret.