— Jeg er enig med Idar Sylta i Tide at det er viktig å utvide busstilbudet. Men da må Tide aller først makte å skaffe nok sjåfører til de utvidelsene vi allerede har bestilt, sier samferdselssjef i Bergen kommune, Ove Foldnes.

Sjåfører fra Polen

Kommunen har bestilt hyppigere bussavganger på flere trafikktunge strekninger. På årsbasis er det snakk om bestillinger til rundt 15 millioner kroner.

— Tide klarer ikke å kjøre alle rutene, sier Foldnes.

Det får BT også bekreftet hos Tide Buss. Både Tide og andre busselskaper har en kjempeutfordring med å skaffe nok bussjåfører til å dekke dagens produksjon. En utvidelse av tilbudet med flere busser og flere bussjåfører, er på kort sikt svært krevende å kunne gjennomføre.

Tide rekrutterer nå bussjåfører fra Polen. Disse vil kunne avhjelpe situasjonen når de kommer til Bergen i november.

Ønsker kollektivfelt

Samferdselssjef Ove Foldnes er opptatt av at fremkommeligheten for bussene må bli bedre, slik SVs Tom Skauge fremholdt i gårsdagens BT.

— Det hadde vært ønskelig med flere kollektivfelt. Det er viktig for publikums tillit til busstransporten at bussene går i rute og kommer slik det står i ruteplanene. Men det er også viktig at kvaliteten på materiellet er slik at kundene finner det attraktivt.

Foldnes mener satsingen på enhetstakst er et av mange virkemiddel for å øke bruken av kollektivtransport.

  • Jeg ser at enkelte mener veksten på 4,8 prosent er lavere enn forventet. Vi simulerte resultatet av enhetstaksten før den ble innført, og den viste en tilsvarende vekst som den vi har opplevd de siste månedene.

Foldnes minner om at uten tiltak med redusert pris og bedre tilbud, så faller passasjertallene med mellom 2,5 og 3 prosent årlig.

— Målt opp mot dette er denne veksten slett ikke liten, og vi må dessuten se dette i et langsiktig perspektiv. Sammen med de andre tiltakene jeg har nevnt, vil veksten etter hvert bli større, sier Foldnes.