Voss sjukeheim, næraste naboen til Voss sjukehus, har vore gjennom ei totalrenovering. Arbeidet er gjort i to fasar, med halve bygningen i kvar. I ombyggingstida har dei som budd på heimen vore overført til andre omsorgssenter.

Små utlegg for Voss

Leiar i byggenemnda, Klaus Skjeldal, fortel at ombygginga er kostnadsrekna til 94 millionar kroner. Han trur ikkje det blir overskridingar, snarare tvert om. 70 millionar kroner er statstilskot, og når momsen er kompensert, vert det ikkje så veldig stort utlegg for Voss kommune.

Voss sjukeheim er ikkje særleg gamal. Han vart vart opna i 1985. Vedtaket om fornying vart gjort 20 år seinare, etter at eineromsreforma kom. Ombygginga har pågått i nær to år.

God uttelling

Det var Fylkesmann Svei Alsaker som sto for den høgtidelege opninga.

— Voss er en av de kommunene her i fylket som har fått størst statlig uttelling innen eldreomsorg. Dette byggeprosjektet markerer vilje til å gi de eldre i Voss kommune en verdig alderdom, sa Alsaker under opninga.

Les heile Fylkesmannens tale her:

« Tale i forbindelse med Voss ombygde sykehjem

Sted/tid:Voss, 6. oktober 2008 kl. 13.00

Jeg har i dag fått et hyggelig oppdrag, offisielt å åpne Voss ombygde sykehjem.

Handingsplan for eldre, ble som vi vet, lagt frem av regjeringen Jagland våren 1997 og vedtatt av Stortinget 19. juni samme år. Det var stor politisk vilje til å øke innsatsen for de eldre. Med stadig flere eldre i samfunnet var det et klart behov for å styrke innsatsen. Det offentlige tjenestetilbudet må tilpasses denne utviklingen slik at de eldre får en verdig alderdom.

Fylkesmannen har det koordinerende ansvar for gjennomføring av Statens Handlingsplan for eldre i Hordaland. Handlingsplanen hadde en tidsramme fra 1998 til 2005. Dette prosjektet har kommet med på etterskudd og er det siste av Voss kommunes prosjekter innenfor denne handlingsplanen.

Statens bidrag til dette prosjektet er en ikke uvesentlig delfinansiering betalt ut gjennom Statens Husbank. Voss kommune har fått ca. 33 millioner kroner i oppstartingstilskudd. I tillegg vil kommunen i 30 år fremover motta et årlig kompensasjonstilskudd for kapitalutgifter. Avdragskompensasjonen beløper seg til 37,8 millioner kroner og i tillegg kommer også en rentekompensasjon.

Befolkningsmessig sett er Voss en ”gammel” kommune, med en andel eldre som ligger godt over gjennomsnittet. Pr. 01.07.08 bodde det hele 937 personer over 80 år i kommunen og dette utgjør ca. 6,8 % av folketallet. Av disse var 163 personer mer enn 90 år, noen som er nesten 10 % flere nitti + enn for 5 år siden. I vårt fylke er det bare Bergen som har flere eldre innbyggere enn Voss, regnet i faktisk antall. Dette understreker at Voss har store utfordringer innen eldreomsorgen.

Men Voss har også utfordringer på mange områder og med mange behov å dekke er det prisverdig at kommunen har prioritert tilbudet til de eldre på en slik flott måte som ombyggingen av Voss sykehjem viser. Voss sykehjem inngår i en større oppgradering av boligtilbudet i kommunen for eldre med omsorgsbehov. I 1999 stod to borettslag, Haugatun og Bjørgatun, ferdig med til sammen 69 omsorgsboliger. 28.09.01 ble Vetleflaten omsorgssenter åpnet med 66 sykehjemsplasser og 18 omsorgsboliger, dernest kom Vossestrand omsorgstun som ble åpnet 06.05.05 med 16 sykehjemsplasser og 9 omsorgsboliger.

Samlet sett har Voss kommet svært godt ut av Statens Handlingsplan for eldreomsorg med et statlig tilskudd til nesten 30 enheter pr. 100 innbyggere over 80 år. Sagt på en annen måte kan vi si at kommunen har vært våken og i tide fremmet nødvendige planer og søknader for å oppnå statlig medfinansiering. Ifølge min oversikt er Voss en av de kommunene her i fylket som har fått størst statlig uttelling i denne sammenheng. Voss kommune har satset stort i eldreomsorgen og kommunen er blitt høyt prioritert av mitt embete. Dette byggeprosjektet, i tillegg til de andre nevnte, markerer vilje til å gi de eldre i Voss kommune en verdig alderdom.

Bygget slik vi ser det i dag, har naturlig vært gjennom en lang prosess med kartlegging av behov, politisk engasjement, planlegging og gjennomføring av selv byggeprosjektet. Det er i dag grunn til å takke og gratulere de som på ulike måter har bidratt til dette flotte bygget.

I dag gratulerer vi spesielt Voss kommune ved politisk og administrativ ledelse, beboerne ved sykehjemmet og alle de ansatte med et tjenlig og fremtidsrettet sykehjem. Voss kommune har gjennom sin satsing for de eldre plassert seg i eliteserien når det gjelder å gi tilbud og service til de eldre i kommunen. Det føles godt å konstatere nettopp dette.

Med dette har jeg æren og gleden av å erklære det ombygde Voss sykehjem for offisielt åpnet.»

Sei di meining om saka i kommentarfeltet under:

SISTE FINPUSS: Kjell Inge Solberg vaskar vindauge medan fylkesmannen er på veg.
Arne Hofseth
NYTT: Voss sjukeheim i si nye utgåve.
Arne Hofseth