Det var i slutten av mars politiet aksjonerte mot kontorene til Bergen Cable Car Ulriksbanen AS. Bakgrunnen var opplysninger om at Ulriksbanen i lang tid har solgt billetter med samme nummer. Dette er ikke ulovlig, men selskapet er pliktig å ha rutiner som gjør at det har oversikt over hvor mange billetter det selger.

I juli ble Sirseth siktet for to brudd på regnskapsloven og et brudd på likningsloven. Han innrømmet alle tre punktene, og ble funnet skyldig i Bergen tingrett.

Sirseth medgikk i retten at han i hele 2003 førte et regnskap som gjorde at driftsomsetningen ikke ble tilfredsstillende legitimert og at kassabeholdningen ikke ble opptelt og avstemt, til tross for pålegg om dette fra revisor i både 2001 og 2002. Sirseth innrømmet også at han ikke førte kassadagboken daglig, noe som er lovpålagt.

Han ble i tillegg dømt for å ha nektet å utlevere kjøreprotokoller for Ulriksbanen til Bergen likningskontor.

Retten satte straffen til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. Dette var i samsvar med aktors påstand.

Sirseth har konsesjon på taubanedrift til Ulriken gjennom selskapet Ulriksbanen Eiendom AS. Leiekontrakten med selskapet ble inngått i februar 1961, og går ut etter 50 år — det vil si i februar 2011.

Finansbyråd Henning Warloe uttrykte i januar skepsis til å forlenge avtalen på grunn av Sirseths manglende samarbeidsvilje da kommunen prøvde å finne kilden til Giardia-epidemien høsten 2004. Kafeen på Ulriken ble senere frikjent som smittekilde i kommunens egen rapport.