HAAKON B. SCHRØDER
FINN BJØRN TØNDER

Leder av Det særskilte etterforskningsorganet (Sefo) i Rogaland, byrettsdommer Helge Bjørnestad, arbeider nå med å sluttføre innstillingen til førstestatsadvokat Harald Grønlien i Stavanger.

Ingen kommentar
Bjørnestad ville i går ikke kommentere Bergens Tidendes opplysninger om at siktelsen i realiteten er et faktum. Han bekrefter imidlertid at de fire etterforskerne i Sefo har drøftet det som har kommet fram under avhør i forbindelse med Wegner-saken, og at innstillingen er like om hjørnet.

Etter det Bergens Tidende forstår, vil Sefo ta ut siktelse mot Wegner for brudd på straffelovens paragrafer 324 og 325, og samtidig be om at førstestatsadvokat Harald Grønlien tar ut tiltale etter disse paragrafene.

Grov uforstand
Den mest alvorlige paragrafen er straffelovens paragraf 325, som blant annet omhandler grov uforstand i tjenesten. Den rammer embets- og tjenestemenn som opptrer på en utilbørlig måte overfor underordnete og sine foresatte. Paragrafen åpner også for tap av stilling i grove tilfeller. Straffelovens paragraf 324 har følgende ordlyd: «Undlader en offentlig tjenestemand forsettlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maate forsettlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødeløshed ved Udførelse av disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab.»

Kontakt med statsadvokaten
Byrettsdommer Helge Bjørnestad bekrefter overfor Bergens Tidende at han allerede har vært i kontakt med førstestatsadvokat Harald Grønlien.

– Jeg har snakket med statsadvokaten om hvor langt jeg er kommet med innstillingen, samt forberedt ham på omfanget av saken, sier Bjørnestad til Bergens Tidende.

Etter det Bergens Tidende forstår, kommer innstillingen fra Sefo til å inneholde sviende kritikk av Wegners opptreden i den såkalte rådmannssaken, også omkring forhold som det ikke vil bli tatt ut siktelse for. Det synes klart at Sefo ikke vil innstille på at Wegner har avgitt falsk forklaring i retten, et av forholdene han var mistenkt for.

Da Wegner valgte å ta permisjon fra stillingen som politimester, innrømmet han å ha foretatt ukloke disposisjoner overfor sine ansatte i forbindelse med rådmannssaken. Dette hadde han tidligere avvist blankt overfor Bergens Tidende. Han har ikke kommentert hvorfor han har skiftet mening.

Unngår suspensjon
Wegners plutselige oppbrudd fra Bergen kom ikke som noe sjokk på Sefo-etterforskerne. Flere jurister ved Bergen politikammer rådet Wegner til å ta permisjon før etterforskningsresultatet forelå.

En siktelse vil være lettere å takle som utreder i departementet enn som politimester i Bergen. Rådgiverne skal ha gjort Wegner oppmerksom på at en siktet politimester ville være en suspendert politimester. Suspensjonskrav vil neppe komme så lenge Wegner arbeider i departementet. Wegner valgte å lytte til rådene fra sine egne jurister.

Helt siden Wegner forlot Bergen politikammer 8. april i år har han avslått å gi intervjuer til pressen. Han er fortsatt sykmeldt.