Det fremgår av fylkesrådmannens innstilling til høringsuttalelse om Bybanens trasé mot Åsane fra Hordaland fylkeskommune.

Når det gjelder det mest omdiskuterte punktet, om banen skal gå i tunnel gjennom sentrum eller over Bryggen, tar ikke Haugsdal stilling. Fylkesrådmannen vil se videre på både Bryggen— og tunnelalternativet for Bybanen.

Kan bli innsigelse

"Det er viktig at Bybanen betener Bergen sentrum på ein tilfredstillande måte. Dermed må Bybanen gå på prioritert trase med korte avstandar mellom buss og bane og med trygge haldeplassar. Dette gjeld uavhengig av om ein vel dagløysing eller tunnel" skriver fylkesrådmannen.

Men det kan fortsatt bli aktuelt med innsigelse mot Bryggen-alternativet, dersom tilleggsutredninger og forhandlinger med kulturminnemyndighetene ikke legger grunnlag for tilfredstillende løsninger.Riksantikvaren har bedt fylkeskommunen legge inn innsigelse mot Bryggen-alternativet. Haugsdal holder åpent for at det kan bli aktuelt. Samtidig peker han på at også tunnel-alternativet kan få store konsekvenser for kulturminner og fredet grunn.

Dagløsning i Sandviken

I Sandviken går fylkesrådmannen inn for alternativ 1Ba, med dagløsning i Sjøgaten og Sandviken Brygge og videre i tunnel til Handelshøyskolen.

"Dette er den synlege og integrerte løysinga som legg til rette for byutvikling i Sandviken. Noko lengre køyretid vert etter fylkesrådmannen sitt syn delvis kompensert gjennom meir tilgjengelege haldeplassar" heter det.

Vil ha ny terminal i Åsane

I Åsane anbefaler fylkesrådmannen en kombinasjonsløsning med alternativ 2C som trasé frå Eidsvåg til Åsane senter og alternativ 1Cb til Vågsbotn med kollektivterminal på C-tomten.

"Alternativ 2C er raskast og rimelegast frå Eidsvåg til Åsane terminal. Det er godt integrert i framtidig senterutvikling med sentralt stopp i Åsane sentrum/torg. Dette styrkjer Åsane sentrum.I kombinasjon med alternativ 1Cb til Vågsbotn med kollektivterminal på C-tomta, vil utviklingspotensialet for sentrumsområda i Åsane verta ytterlegare styrkte.

Alternativ 1Cb gjev etter fylkesrådmannen sitt syn best plassering og utforming av terminal for det heilskapelege kollektivsystemet, samt eit effektivt køyremønster for buss inn mot Bybanen. Nytt motorvegkryss på Hesthaugvegen er ei utfordring kostnadsmessig og i høve til estetisk utforming." heter det i innstillingen.

Vedtas 24. mai

Hordaland fylkeskommune sin høringsuttalelse til trasevalget for Bybanen frå Sentrum til Åsane skal vedtas av fylkesutvalget 24. mai.

Før det skal innstillingen behandles i Samferdselsutvalget i møte 22. mai og kultur— og ressursutvalget 23. mai.

FYLKESRÅDMANN: Rune Haugsdal