Advokat Stein Erik Ottesen mener at dette er en uvanlig barnevernssak.

– Foreldrene er ressurssterke. Begge er i fast jobb og har et familienettverk rundt seg, sier Ottesen.

Både mor og far erkjenner likevel at de tidligere har hatt problemer og at det også har gått ut over datteren.

Siden omsorgsovertakelsen har de i tråd med barnevernets krav fått behandling hos Bergensklinikkene og hatt konsultasjoner med psykolog. Begge tiltak er avsluttet. Foreldrene forteller også at de har sluttet å drikke alkohol.

Advokat Ottesen har opplevd det som svært vanskelig å få avklaringer fra barnevernet i denne saken.

– Det har vært flere forskjellige saksbehandlere. Barnevernet har inntatt en vente og se holdning uten å følge opp med noen nye krav til foreldrene, sier advokaten.

Han mener at det er utvilsomt at utviklingen til foreldrene har vært positiv, og at tilsynsføreren også har bekreftet dette.

Tilsynsføreren sier til BT at han ikke har anledning til å bekrefte eller avkrefte opplysningene. Han henviser til barnevernstjenesten.

Barnevernskontoret som har hatt ansvar for saken ønsker ikke å si noe som helst, selv om foreldrene har opphevet taushetsplikten for BT i saken.

I en e-post skriver barnevernet:

«Barnevernstjenesten oppgave er å ivareta og utføredet fylkesnemnda og senere tingretten har bestemt. Foreldrene kan reise ny sak etter ett år, og da vil saken bli nemndbehandlet på nytt. Det er i nemnden vi vil berøre svarene på dine spørsmål. Barnevernstjenesten kan ikke prosedere en sak i pressen».

Siden e-posten ble sendt har advokaten fått svar på kravet om å tilbakeføre omsorgen til foreldrene.

I svaret bekrefter barnevernet at de har opplysninger om en positiv endring hos foreldrene. Likevel mener de at det ikke er grunnlag for fornyet behandling i fylkesnemnda før den vanlige ettårsfristen er utløpt. De vil følge utviklingen «over tid».

Begrunnelsen får foreldrene til å reagere på nytt.

– Det er ingen i barnevernet som følger oss opp på noen måte. Slik har det vært i flere måneder. Alle tiltak er gjennomført og avsluttet, uten at vi har fått noen nye krav. Vi føler at saken nok en gang blir satt på hold, sier faren.