Så langt har 30 menighetsråd i Bjørgvin sendt inn høringsuttalelser til Kultur— og kirkedepartementet og Kirkerådet om stat/kirkespørsmålet. Tendensen er klar: Det ser ut til å være solid flertall for en skilsmisse mellom stat og kirke blant de lokale folkevalgte i Kirken.

Av de 30 menighetsrådene er det bare åtte som fortsatt ønsker å beholde den nåværende Statskirken. Men også de ønsker en bred folkekirke. To menighetsråd avstår fra å ha noen klar mening.

Flertallsforslagene i det såkalte Gjønnesutvalget, som har utredet den fremtidige kirkeordningen, får altså solid støtte fra menighetene i vest. De fleste vil ha en selvstendig folkekirke, som er forankret i en helt ny kirkelov vedtatt av Stortinget.

Endre grunnloven

Det er solid oppslutning om at Staten må bygge på et kristent og humanistisk verdigrunnlag, og at det slås fast gjennom en endring av Grunnloven. I tillegg ønsker menighetsrådene at det offentlige fremdeles må finansiere store deler av folkekirkens virksomhet. Men det er uenighet om det bør innkreves egen avgift fra medlemmene i tillegg.

Det er også sterke ønsker om at det lokale kirkesoknet må eie kirkebyggene, men uenighet om hvorvidt kommunen eller kirken skal ha ansvar for gravferdsforvaltningen.

Lederen av Kirkerådet, Tor Bjarne Bore, er ikke overrasket over den kirkelige folkeviljen i Bjørgvin bispedømme.

— Jeg hadde uansett forventet et flertall for forslagene fra flertallet i Gjønnesutvalget. Sånn sett er det ingen store overraskelser, sier Bore.

- Overveldende spørsmål

Åsane er landets største statskirkemenighet. Menighetsrådet går enstemmig inn for å erstatte statskirken med en lovforankret selvstendig folkekirke. Flertallet i den andre stormenigheten i Bjørgvin, Bergen domkirkemenighet, går motsatt vei og vil beholde statskirken.

— Vi brukte lang tid på en grundig diskusjon i menighetsrådet, sier nestleder Kristin Ravnanger i Åsane menighet.

— For oss var det viktigst at Kirken må være herre i eget hus, blant annet når det gjelder utnevning av biskoper.

— Men er dette synet i tråd med folkemeningen i en stor bydel som Åsane?

— Det er ikke godt å si. Veldig mange opplever nok dette som et overveldende og svært komplisert spørsmål. Men jeg velger å tro at de aller fleste i Åsane ønsker å bevare folkekirken, sier Ravnanger.

Stat/kirkespørsmålet blir hovedsak på årets Kirkemøte, som starter 13. november.

— Vi skal selvsagt lytte til signalene som kommer lokalt. Men samtidig må Kirkemøtet gjøre seg opp en helt selvstendig mening om den fremtidige kirkeordningen, sier leder i Kirkerådet, Tor Bjarne Bore.