Det mener Bjørgvin bispedømmeråd som nå har avgitt sin høringsuttalelse om midlertidig lov om etablering av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet.

Mister mor

Rådet mener at lovforslaget er i strid med FNs barnekonvensjon som sier at det er en menneskerett for et barn å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, og oppfordrer norske myndigheter til å sette kreftene inn for å redusere og forby surrogati, som etter deres mening ikke er noe annet enn internasjonal handel med barn.

Bispedømmerådet finner det dessuten å være i konflikt med etisk tenkning å betale en kvinne for at hun skal fraskrive seg morskapet til barnet hun har båret frem.

Fem foreldre

— Dersom det er to menn som skaffer seg surrogatbarn, legger en med dette forslaget et rettslig grunnlag for planlagt morløse barn. I praksis kan et barn ha fem foreldre: sæddonor, eggdonor, surrogatmor og mannlig par som juridiske og sosiale foreldre. I dette perspektivet er det slett ikke barnets rettigheter og beste som er problemet, for barna finnes ikke før noen planlegger kjøp og salg av egg og sæd eller midlertidig salg av livmoren sin, til den som kan betale, heter det i høringsuttalelsen.

Utnytter fattige

Bispedømmerådet mener at dette på alle måter er en miserabel situasjon, ikke bare for barna, men også for de ofte fattige kvinnene som føder dem. I høringsuttalelsen blir det gitt uttrykk for sterk bekymring over at sentrale norske politikere nå arbeider for at alle, inklusiv single personer, skal ha rett til statlig hjelp til assistert befruktning.

— I et slikt perspektiv, som automatisk setter barnekonvensjonens prinsipp ut av spill, havner vi i en situasjon der barnets beste og barnets rettigheter settes på sidelinjen og må underordnes voksne mennesker emosjonelle behov, mener Bjørgvin bispedømmeråd.

Legalisering

Surrogati er ikke lov i Norge, men stadig flere henter hjem surrogatbarn fra utlandet. Den midlertidige loven som Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet nå arbeider med, tar sikte på å utarbeide overgangsordninger som forhindrer disse barna i å havne i et juridisk tomrom.