Byrådet snur fagetatens avslag, og gir dispensasjon til å bruke deler av lokalene på Brann stadion til undervisningsformål. Dermed kan det bli montesorriskole i deler av det som i dag er VIP-lokaler og serveringsområde på Brann stadion.

23 elever

Det er DaVinci Montesorriskole og Brann Stadion AS som har søkt om midlertidig dispensasjon for bruk av lokalene, som ligger i 3. etasje i Sparebanken Vest-tribunen på Brann Stadion.

Det er søkt om å få bruke lokalene for undervisning av skolebarn fra 1. til 7. klasse, samt skolefritidsordning. Skolen har i dag 23 elever og fem ansatte.

Helsevernetaten hadde ikke innvendinger mot bruk av lokalene til skole, men etat for byggesak og planer sa likevel nei i sin saksbehandling. Det skyldtes blant annet at etaten mente at det ikke var tilfredsstillende utearealer for elevene. Brann har kun avtale om bruk av de aktuelle utearealene frem til klokken 15, og det var ikke spesifisert hvor barna skulle oppholde seg etter den tid.

— Uakseptabelt

«Fagetaten mener det er uakseptabelt at det ikke er forutsigbart for elevene hvor de kan oppholde seg utendørs. Det er et viktig hensyn at en skolehar et avgrenset og oversiktlig område innenfor overkommeligeavstander, ikke minst av hensyn til elevenes sikkerhet og lærernes mulighet for å føre tilsyn». skriver fagetaten i sitt avslag.

Den mener bruken som skole bryter med bestemmelsene i reguleringsplanen fra den gang tribunen ble bygget.

«Reguleringsplanen innebærer visse begrensninger vedrørende hvilket bruk det kan legges til rette for. Fagetaten mener det er en stor forskjell på de behov som må imøtekommes ved kurs og konferanser og de behov som en skolehverdag innebærer».

Rygg snudde saken

Byrådet har gjort om avslaget på betingelse av at inngås en avtale hvor det klart fremgår hvilke arealer som skal benyttes av skolen og SFO til enhver tid.

«Da anlegget er ment å brukes bredt av ulike grupper, kan det utledes at bruk til skoleformål er nært beslektet med intensjonen bak planens formål. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra i reguleringsplanen blir således etter byrådens oppfatningi kke vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon i saken», skriver byråd Filip Rygg (KrF).

Han er derimot enig med fagetaten om at skolen må få et mer forutsigbart uteareal.

«Byråden ser viktigheten av trygge og forutsigbare utearealer for elevene, og vil derfor stille som vilkår i saken at det etableres enavtale om bruk av utearealene hvor det klart fremgår hvilke arealer som skal benyttes av skolen og SFO til enhver tid», skriver han.

Fra før er det en midlertidig barnehage i en av de andre tribunene på Brann stadion.