MARIT HOLMmarit.holm@bt.no

Politiet mottar stadig flere voldtektssaker, men bare 22-28 prosent av forbrytelsene blir oppklart. Enda sjeldnere blir gjerningsmennene siktet og dømt.

Mellom 1995 og 1999 steg tallet på etterforskede voldtekter ved alle landets politidistrikt fra 309 til 388 tilfeller. Oppklaringsprosenten i denne perioden har variert fra 22 til 25 for voldtekter. Mellom 23 og 28 prosent av voldtektsforsøkene ble oppklart, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Politi og påtalemyndighet forklarer den lave graden av domfellelse i voldtektssaker med at det er så vanskelig å skaffe bevis i voldtektssaker: Påstand mot påstand — Selv om vi kanskje kan bevise at det har vært seksuell kontakt, er det vanskelig å dokumentere at dette har skjedd mot kvinnens vilje. Typisk for mange slike saker er at det er påstand mot påstand og ingen vitner til det som har skjedd, sier politiadvokat Einar Råen, påtaleleder ved Bergen politidistrikt.

— For et bra resultat, er det også viktig å komme raskt i gang med etterforskningen. Mange voldtekter anmeldes ikke før lenge etterpå. Dermed kommer politiet sent inn i saken, og vi får ikke sikret viktige spor.

I Bergen politidistrikt ble det i fjor anmeldt 31 tilfeller av voldtekt. Det er praktisk talt samme antall som året før. Få overfallsvoldtekter "En god del av disse sakene er både i faktisk og juridisk henseende svært vanskelige å etterforske. Dels fordi det foreligger spesielle relasjoner mellom offer og gjerningsmann, eller fordi forholdet kan ligge langt tilbake i tid, eller fordi det foreligger spesielle omstendigheter", heter det i årsmeldingen til Bergen politidistrikt.Relativt få anmeldelser gjelder det som man kan kalle "overfallsvoldtekter". Lave straffer Både fra Storting og Høyesterett er det kommet signaler om at straffene for voldtekt skal skjerpes. Men en undersøkelse som Aftenposten foretok ved landets fem lagmannsretter i fjor, viste at domstolene fortsatt avsa voldtektsdommer i strafferammens nedre del.Et eksempel var fra en dom som falt i Gulating lagmannsrett våren 2000: Her var gjerningsmannen 18 år. Den formildende omstendigheten var hans lave alder og vanskelige oppvekst. Skjerpende omstendigheter var at voldtekten ble begått i prøvetiden etter en tidligere dom for trusler, at jenten bare var 16 år, at overgrepet fant sted i hennes egen seng og varte i over en time. Dommeren beskrev voldtekten som "en svært traumatisk opplevelse" som innebar "betydelige skadevirkninger og redusert livskvalitet". Dommen ble det samme som minstestraffen, to år.