Da lager Kirkerådet sin innstilling om den betente homofilistriden. I november skal Kirkemøtet, Den norske kirkes høyeste organ, ta stilling til om man skal oppheve forbudet som slår fast at homofile prester, som lever i partnerskap, ikke kan ansettes i vigslede stillinger. Dette ble vedtatt i 1995 og i 1997.

På Kirkerådets bord vil det foreligge to forslag. Det ene går ut på å utsette homofilisaken for videre teologisk utredninger, og at Kirkemøtet får hele saken tilbake på et senere tidspunkt. Det andre forslaget er at Kirkemøtet skal slå fast at det ikke lenger er enighet om premissene for vedtakene fra 1995 og 1997.

Opphever forbudet

Det siste forslaget vil i praksis oppheve forbudet mot å ansette samlevende homofile prester, dersom det blir endelig vedtatt på Kirkemøtet. Endringsforslaget vil ikke gi homofile prester automatisk rett til ansettelse i Kirken. Det legges nemlig opp til at bispedømmerådene, som ansetter prester, selv kan avgjøre hvilken praksis de skal følge. Samtidig blir det fortsatt opp til den enkelte biskop å avgjøre om presten skal ordineres eller ikke. Dette betyr at homofile prester som lever i partnerskap, kan få vigslede stillinger i noen bispedømmer, men ikke i andre.

Men hvis Kirkemøtet vedtar å oppheve det nåværende homovedtaket, vil biskoper, bispedømmeråd og andre tilsettingsorganer i Kirken bli bedt om å være forutsigbare og tydelige i sin praksis når det gjelder ordinasjon og utstedelse av tjenestebrev til homofile i partnerskap. De vil også bli bedt om å samrå seg om hvordan de skal håndtere ulik praksis.

Står fritt

Utsettelsesforslaget vil innebære at forbudslinjen mot samlevende homofile prester blir videreført mens det foretas nye teologiske utredninger. Blant annet foreslås det å arbeide videre med bibelmaterialet om homofili og samlivsspørsmål i et kultur— og samfunnsmessig perspektiv før saken i så fall kommer tilbake til Kirkemøtet.

I begge forslagene heter det også at dialogen om homofilispørsmålet må fortsette både lokalt og sentralt i Kirken.

— Når de 15 valgte medlemmene av Kirkerådet skal avgi sin innstilling til Kirkemøtet, kan de forholde seg fritt til de to forslagene, sier informasjonssjef Dag Stange i Kirkerådet.

Men homofilisaken ble også drøftet i Kirkerådet i juni uten at det ble gjort vedtak.

— De to forslagene er laget på grunnlag av Kirkerådets samtaler om homofilispørsmålet i juni og de signalene som kom da. Samtidig har bispedømmerådene vært invitert til å komme med sine kommentarer og innspill, sier Stange.