MARIT HOLMmarit.holm@bt.no

— Jeg har ikke bestemt om jeg vil anke saken til Høyesterett ennå, men i lagmannsretten la jeg ned påstand om tre år. Jeg synes to år og to måneder er for lav straff for denne type overgrep, sier aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, til Bergens Tidende.

La alle kort på bordet Domfelte hadde vært som en far for den vesle jenten siden hun var tre år gammel. Retten fant det bevist at han har begått til dels graverende seksuelle overgrep mot jenten, over en lengre periode og i hennes eget hjem. Faren for at offeret skal få seinvirkninger av alvorlig karakter er nærliggende, heter det i den enstemmige dommen.

At straffen likevel reduseres skyldes det lagmannsretten vurderer som flere formildende omstendigheter:

— Domfelte er tidligere ustraffet, og ble selv som 10-åring utsatt for seksuelle overgrep av en voksen mann.

— Han har lagt alle kortene på bordet, og straffes langt på vei med grunnlag i egen forklaring og tilståelse.

— "Når bortsees fra de aktuelle overgrep, beskrives domfelte som en god far med betydelig omsorgsevne. () Det synes klart for lagmannsretten at domfelte nå er en person med evne og vilje til å gjøre opp så langt som det er mulig de grove handlinger han nå dømmes for", heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

"Unngikk" lovendring Høyesterett har signalisert at straffene for voldtekt og overgrep mot barn skal skjerpes. Det samme har Stortinget gjort. I fjor sommer ble det vedtatt flere endringer i straffeloven som skulle styrke ofrenes rettsstilling. De overgrepene som stefaren har gjort seg skyldig i, ville derfor kommet inn under den "alvorligste" paragrafen dersom misbruket hadde skjedd i dag. Bergens Tidende refererte i går til en undersøkelse som viste at lagmannsrettene fortsatt avsa voldtekts- og overgrepsdommer i strafferammenes nedre del, stikk i strid med signalene fra Stortinget og Høyesterett.

Justisminister Hanne Harlem sier at det er lite politikerne kan gjøre for å få opp straffenivået i overgrepssaker, bortsett fra å gjenta at dette er ønskelig.

— Å endre rettspraksis tar tid, sier hun.

Øvre straffegrense for voldtekt og seksuelle overgrep mot barn, er i dag på 21 års fengsel.