Fartsgrensen vil om kort tid bli redusert fra 80 til 70 km/t mellom Fløyfjellstunnelen og Eidsvågtunnelen.

— Dette er en ulykkesbelastet strekning med et uoversiktlig trafikkbilde. Målet med nedskiltingen er å redusere antall ulykker, redusere omfanget av ulykker og å gi bedre oversikt, sier avdelingsingeniør Remy Furevik Statens vegvesen.

Bekymrede bussjåfører

Han trekker spesielt frem busslommen ved Sandviken sykehus og flettingen ved utløpene fra Fløyfjellstunnelen og Munkebotntunnelen som risikoområder.

På grunn av bekymringsmeldinger fra Skyss blir nedskiltingen prioritert som en hastesak. Både politi, kommune og fylkeskommune har samtykket i forslaget som nå er vedtatt.

— Nå venter vi bare på at skiltene skal produseres og at entreprenøren skal sette dem opp. De bør være opp om noen uker, sier Furevik.

Tryggere for gående

Det er også en rekke andre strekninger som står for tur til nedskilting av fart i løpet av høsten:

  • 30-sone i Statsminister Michelsens veg forbi Paradis skole. Ifølge Vegvesenets fartsmålinger passerer bilene skolen i en fart på rundt 36 km/t i dagens 40-sone. Etaten prøver å unngå fartsdumper på stedet, og håper at en endring av fartsgrensen skal være nok for å trygge skoleveien. (Det er ikke fattet endelig vedtak om nedskilting her ennå).
  • 50-sone Unneland-Bjørndalen (bilvei til turområde på Gullfjellet). Ingen angitt fartsgrense i dag (80 km/t). Veien er 3,5-4,5 meter bred med bratt stigning. Til tider trafikkert med bilister som skal på fjelltur.
  • 50- og 60-soner Kaland-Bontveit. 3,5-4 meter bred. Deler av strekningen har mye aktivitet knyttet til hest og riding.
  • 40- og 50-sone Blomsterdalen-Flesland. Rideaktivitet og smal vei på deler av strekningen. Mye industri, noe bolig og et leirsted på enden av veien. (Det er ikke fattet endelig vedtak om nedskilting her ennå).
  • 50-sone Lone-Dalland-Indre Arna. Bratt svingete strekning. En del nye boliger er bygget langs veien de siste årene.
  • 40- og 50-sone Nordvik-Buane-Drange, Os. Delvis smal og svingete vei gjennom boligområde. I dag er det vekselvis 50- og 80-sone.
  • 40-sone Storeklubben-Ask, Askøy. Vei gjennom Kleppestø og Florvåg sentrum skiltes ned fra 50- til 40 km/t. Det kommer også flere fartsdempere i området. (Det er ikke fattet endelig vedtak om nedskilting her ennå).
  • 40-, 50- og 60-sone Frekhaug-Rossland, Meland. Flere små endringer på strekningen. Les høringsbrevet her (nå vedtatt).
  • De fleste av disse strekningene er lite trafikkerte og har få ulykker. Grunnen til at vi reduserer fartsgrensen er da først og fremst sikkerheten til gående og syklende langs veien hvor de ikke har noe eget tilbud, opplyser overingeniør Tore Bergundhaugen i Statens vegvesen.

Kan komme mer

Det er ofte bekymringsmeldinger fra beboere i nærheten som ligger til grunn for slike fartsreduksjoner.

- Er det flere strekninger i Hordaland som kan få redusert fart i nærmeste fremtid?

— Ikke i høst, men vi vurdere hele veinettet, så flere kan komme på sikt.

- Hender det at fartsgrensen settes opp på en strekning?

— Nei, det kjenner jeg ikke til. Det skjer stort sett i forbindelse med bygging av nye veier.

Hva synes du om fartsreduksjonen? Si din mening.