Det skjer på bakgrunn av en klage fra en av naboene som kommunen fikk i juli i år på igangsettingstillatelsen utbygger har fått.

Klager har bedt fylkesmannen stoppe arbeidet inntil klagen var behandlet, noe fylkesmannen har gjort. Men da var allerede det meste av vegetasjonen på tomten fjernet.

Fylkesmannen begrunner vedtaket med at rammetillatelsen som grunneier fikk i desember 2002 kan være foreldet. Det heter i plan og bygningsloven at «Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.»

Fylkesmannen viser og til at reguleringsplanen for området er sendt til Miljøverndepartementet for å få avklart om denne bør revideres. Dette fordi strandsonevernet er blitt forsterket de seneste årene.

Egil Hauge ved fylkesmannens miljøvernavdeling sier til Bergens Tidende at de tidlig ba kommunen søke kontakt med juridisk kompetanse for å vurdere og gi klagen oppsettende virkning.

— De har åpenbart kommet til en annen konklusjon enn oss, sier han.

- Står ikke grunneier fritt til å hogge trær og drive litt graving på området for egen regning?

— Det er lov å drive skogbruk, men å gjøre arbeid på en tomt som hjemlet i en reguleringsplan, er noe annet. Bevaring av vegetasjonen kan jo bli et planmessig forhold i en sak om utbygging av strandsonen, sier Hauge.

I Lindås kommune var det fortsatt ikke ferdig med å vurdere om klagen skulle gis oppsettende virkning.

— Vi ventet på en redegjørelse fra utbygger, sier kommunalsjef Kåre Jordal.

- Burde dere ikke bedt utbygger stoppe alt arbeid all den tid det er strid rundt reguleringsplanens gyldighet?

— Utbygger har fått en tillatelse fra januar i år. Skal vi trekke denne tilbake må det være på et skikkelig grunnlag. Vi klarer ikke å vurdere at det å rydde vegetasjonen fra tidligere innmark er så mye å stoppe. Det vi kunne stoppet var en omfattende prøvegraving, men det er ikke foretatt, sier Jordal.