Fredag falt dom i saken mot en 35 år gammel mann fra Os.

— Dommen er fullt ut i tråd med vår påstand. Vi er tilfreds med at retten deler påtalemyndighetens syn på straffeansvaret for dødsfølgen, og den utmålte straffen, sier aktor Elisabeth Deinboll hos Hordaland statsadvokatembeter.

Osingen ble av en enstemmig Nordhordland tingrett dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge, etter at han banket opp kameraten sin gjennom mange år utenfor Amfi Os 10. mai i fjor.

«Det er på det rene at døden er et direkte resultat av voldsanvendelsen, som førte til en livstruende skade på milten, som til slutt resulterte i død», skriver tingretten i dommen, og dømmer 35-åringen til seks års fengsel.

Anker

35-åringen vil anke dommen. Det bekrefter hans forsvarer Brynjar Meling overfor NTB fredag ettermiddag.

– Han opplever at det er for strengt å holde ham ansvarlig for dødsfølgen. Vi mener det er helt åpenbart av betydning for skyldspørsmålet om min klient kan holdes ansvarlig for dødsfølgen, at fornærmede ikke tok imot legetilsyn på tross av gjentatte råd, sier advokaten.

Han anker dommen umiddelbart og besøker sin klient i helgen for å få sendt anken av gårde så fort som mulig.

- Ikke bevis for hopp

De to voldshendelsene varte til sammen mellom halvannet og to minutter, ifølge overvåkningsbildene som ble lagt frem for retten. Til sammen 20 vitner, inkludert de etterlate, forklarte seg for retten i løpet av de tre dagene rettssaken varte.

Den tiltalte 35-åringen og vitnene hadde motstridende forklaringer i retten om den siste av de to voldsepisodene, som delvis ble fanget av et overvåkningskamera på nordsiden av kjøpesenteret Amfi.

På bildet som vises øverst i saken forklarte domfelte at han sto på brystet til avdøde i to sekunder, mens han holdt seg i et rekkverk. To vitner forklarte at de så osingen hoppe på avdøde.

Overvåkningsbildene ble lagt frem for retten, men på grunn av en fem sekunders pause i opptaket fremgikk det ikke klart av bildene hva som skjedde.

Retten legger i dommen til grunn at det ble brukt vold med beina. «Så må retten av hensyn til prinsippet om rimelig tvil legge til grunn at det ikke er hoppet, men kanskje «bare» tråkket uten bruk av ytterligere makt», står det i dommen.

- Intens aggresjon

I RETTEN: Bistandsadvokat Einar Drægebø ba om inntil 300.000 kroner i oppreisining til hver av avdødes foreldre. Nordhordland tingrett kom til 75.000 kroner til hver av dem. Her sammen med aktor Elisabeth Deinboll.
Odd E. Nerbø

— Samtlige vitner som var tilstede og så hendelsen pekte på gjentatte slag og/eller spark med det de oppfattet som en sterk, intens aggresjon og kraft. Det er objektive, medisinske funn i denne saken, som underbygger det bildet vitnene har tegnet opp. Det handler om stump vold mot flere deler av kroppen, sa Deinboll i sin prosedyre fredag forrige uke.De rettsmedisinske sakkyndige pekte på at det på avdøde ble funnet 25 skader som kunne relateres til volden.

— Det er på det rene og utvilsomt at det er brukt betydelig kraft når denne volden er blitt utført, sa Deinboll.

Hun mente 35-åringen også innså at volden han påførte avdøde kunne medføre døden.

— Det første han sier når han får vite at han er død, er «tenk om det er meg», sa aktor, med henvisning til en av vitneforklaringene i retten.

I dommen skriver Nordhordland tingrett at det til sammen foreligger en brutal voldsbruk i form av en rekke slag og spark mot en person som er helt ute av stand til å forsvare seg. «Volden har preg av mishandling (...) og går langt utover behovet for å markere det utilbørlige som fornærmede hadde gjort. Også det at tiltalte fant behov for å hente hammer understreker brutaliteten i handlingen», står det i dommen.

- Umotivert angrep

Som BT skrev tirsdag forrige uke, ville avdøde etter all sannsynlighet blitt reddet dersom han hadde oppsøkt lege etter voldsepisodene. På tross av oppfordringer fra sine foreldre, politi og ambulansepersonell, ville han ikke det.

Deinboll sa i sin prosedyre at retten ikke kunne tillegge dette vekt i sin vurdering av skyldspørsmålet.

Bistandsadvokat Einar Drægebø la ned påstand om inntil 300.000 kroner i oppreisning til hver av avdødes foreldre.

— Det kan ikke være noen tvil om at den vitneførselen som har vært her entydig gir et bilde av umotivert angrep med voldsom kraft, sa han under hovedforhandlingen.35-åringen ble av retten skjønnsmessig dømt til å betale 75.000 kroner til hver av dem.

— Dommen tas til etterretning, og det vurderes å være en riktig dom, sier Drægebø til BT fredag.

- Kan ikke dømmes for dødsfølgen

35-åringens forsvarer Brynjar Meling, sa i sin prosedyre at hans klient ikke kan dømmes for at kameraten døde seks dager etter voldsepisodene.

Han mente avdøde ikke gjorde nok for å begrense skaden.

— Hadde (navn på tiltalte) banket opp en person som hadde tatt i mot hjelp på vanlig måte, som de fleste ville ha gjort, ville han blitt dømt for legemsbeskadigelse med alvorlig skade. Det er fornærmedes handlinger som bidrar til at dødsfølgen inntrer.

Meling ba retten anse hans klient på mildeste måte og frifinne ham for dødsfølgen, og fremhevet at han da heller ikke kan idømmes å betale oppreisning til avdødes foreldre.

- Manglende legehjelp betydningsløst

Avdøde hadde ifølge vitneforklaringer høy smerteterskel og legeskrekk. Han oppsøkte ikke legehjelp, tross gjentatte oppfordringer. Retten kommer til at han ikke kan ha tatt inn over seg alvoret i skadene han var påført.

Dommerne finner imidlertid at det ikke kan tillegges vekt med tanke på om 35-åringen kan dømmes for dødsfølgen, at avdøde motsatte seg behandling av legepersonell timer etter voldsepisodene, og senere ikke oppsøkte lege.

«Det er intet i dette skadeforløpet som er ekstraordinært. Skadeforløpet følger etter det retten kan se en helt ordinær og forventet skadeutvikling som til slutt ender fatalt. En gjerningsmann kan ikke påføre en annen livstruende skader for så å "stole på" at vedkommende får nødvendig helsehjelp slik at resultatet ikke blir fatalt», står det i dommen.

Dermed kommer retten til at 35-åringen dømmes for dødsfølgen, det springende punktet i saken mot ham.

- Angrer

Før retten ble hevet på tredje og siste dag i Nordhordland tingrett forrige fredag, spurte tingrettsdommer Gunnar RodeTorvund tiltalte om det var noe han vill si.

For første gang henvendte 35-åringen seg til avdødes foreldre. Han gjentok, som han sa første dag i retten, at han var lei seg for det han gjorde og at sønnen deres var død.

— Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd, sa han.

Aktor Deinboll sa i sin prosedyre at hun ikke tror på at 35-åringen angrer på handlingene sine i denne saken.

— Det er først når han innser at han er død at det blir viktig å gi uttrykk for anger.

35-åringen har allerede sittet 387 dager i varetekt etter voldsepisodene utenfor kjøpesenteret Amfi i Os i fjor. Dette trekkes fra de seks årene med fengselsstraff som han er dømt til.

Juridisk nøtt

Strafferammen for legemsbeskadigelse med døde til følge er inntil ti år.

DaDeinboll ba om seks års fengsel, med utgangspunkt i at saken gjelder omfattende og grov vold med sterkt karakter av mishandling, var det med begrunnelse i at 35-åringen har kommet med en delvis erkjennelse av skyld.

Hun mente også at det veide inn at avdøde ikke oppsøkte legehjelp.

- Rettslig sett er det feil å ta hensyn til dette i avgjørelsen om han er skyldig, men når en ser saken som helhet kan det være en del av straffeutmålingen, sa hun til BT etter siste rettsdag.

I sin prosedyre poengterte hun at det ikke finnes tidligere rettspraksis å vise til når det gjelder dette aspektet av saken.

- Denne saken reiser juridiske spørsmål som ikke tidligere er blitt løst.

Retten finner det riktig å vektlegge dette noe i straffeutmålingen. «Det fremstår kanskje som noe strengt å dømme fullt ut for dødsfølgen når det tross alt var slik at fornærmede kunne bli reddet dersom han hadde tatt imot legehjelp, og det fullt ut var innenfor rekkevidde. Retten er enig med aktor i at straffen settes til fengsel i 6 år», står det i dommen.