— Det prikket i hele kroppen da jeg fikk vite dette. Ble helt ... jippi! utbryter hjelpepleier Margrete Osa Hausnes.

I går vanket det mang en klem og gratulasjon fra pasienter og kolleger.

— Jeg er bare utrolig glad. Nå kan vi bestille frisørtime eller gå til legen uten å risikere å bli oppringt for å gå ekstravakt.

- Stor betydning for yrket

Sammen med tre andre ansatte på Granvin sjukeheim gikk Hausnes til søksmål mot kommunen. Krav: Fast stilling istedenfor alle telefonene om ekstravakter og vikariater på kort varsel.

Hausnes har jobbet i over 10 år for kommunen. Hun har hatt en deltidsstilling som har variert fra godt under halv tid og oppover.

De andre saksøkerne har hatt samme problem. Dårligst ut kom Sissel Varberg med en stillingsprosent på 26.

Felles for disse to samt Inger Hagatun er at summen av arbeidet deres i årevis har vært fulltid.

Fredag fikk de Hardanger tingretts velsignelse: Granvin kommune har ikke fulgt arbeidsmiljøloven. De tre har rett til fast fulltidsjobb.

Ikke bare det: De kan regne seg som fast heltidsansatte fra 1. januar 2005.

En fjerde kvinne fikk støtte i at hun har rett til fast 75-prosentstilling.

— Denne dommen har enorm betydning for folk i dette yrket og kanskje i andre yrker også. Jeg er jo en gammel dame, men dette er veldig viktig også for nyutdannede, sier Hausnes.

- Mangler minst tre årsverk

Kjernen i saken er om Granvin kunne oppfylle Arbeidsmiljølovens vilkår for midlertidig ansettelse og vikariater:

N §14-9 a. «Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten», eller

N §14-9 b. Når det er «arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).»

Kommunen mente at kvinnene ble kalt inn til ekstraordinært arbeid på grunn av alvorlig sykdom og dødsfall.

Dette avviser Hardanger tingrett. «Det er nettopp ofte høg alder og sjukdom som er årsaka til at dei eldre vert tildelt ein sjukeheimsplass. Retten meiner dette arbeidet ikkje har karakter av å vera ekstraordinært og kan ikkje sjå at unntaket i litra agjeld for slike situasjonar.»

Heller ikke vilkåret for det andre unntaket er oppfylt, ifølge retten. Dommerne begrunner det med at behovet for vikarer er så stort og så fast at vikaravtalene er i strid med loven. Ifølge dommen har kommunen og sykehjemmet et stabilt udekket personalbehov på mellom tre og 3,5 årsverk som følge av sykefravær og permisjoner. Da er ikke ferieavvikling tatt med.

- Nå får jeg vel seniordag

Retten avviser ikke at Granvin kommune kan ha legitime behov for vikarierer, men mener at dette langt på vei kan unngås med skikkelig planlegging av turnusene.

Utover ettermiddagen og kvelden i går kunne Margrete Osa Hausnes og hennes tre kolleger glede seg over en strøm av oppmerksomhet.

— Jeg har fått så utrolig mange telefoner og tekstmeldinger. Telefonen har kimt i ett. Og nå får jeg vel seniordager også!

Bergens Tidende