Seimsbrua er eigentleg to viadukter, begge med sekspillarar. Den eine kryssar over E16, som er under utviding, og over jernbanen.Her er det plass til både bilar og mjuke trafikantar. Den andre er for gåandeog syklande, på langs av europaveg— og togtrafikken, i mellomrommet mellom E16og jernbanen. Varaordførar Sigbjørn Hauge stod for den høgtidelege opninga.

Prosjektet er ein del av Vossapakko, og dermed i storgrad betalt av bilistar som passerer bomstasjonane ved Bolstadøyri og Svelgane.Der auka takstane frå og med i dag. Passering med liten bil utan rabattavtaleauka frå 40 til 43 kroner.

Jordvern

Brusystemet har fått store dimensjonar til lokalveg åvera. Eine grunnen er at den enklare løysinga ville ført lokalvegen tversgjennom Finnegarden, der det vert drive økologisk jordbruk. I tillegg viste detseg at grunntilhøva ved Vangsvatnet var så dårlege at dei måtte slå pelar djuptned i sanden. Oppe på pelane står dei synlege pillarane.

Nyevegen erstattar den tidlegare tilkomsten til skuleområdet på Seim, og bustadfelta ovanforjernbanelina. Her var det bratt og kronglete å ta seg fram.

SYKKELVIADUKT: Frå vest verkar gang- og sykkelvegen til venstre like imponerande som køyrebrua.
ARNE HOFSETH

I ein kort periode vil trafikken framleis gå gjennomtunet på Voss Folkehøgskule, men så snart Voss kommune har fullført utskiftingav ei stikkrenne og vass— og avløpsleidningar, kan nyevegen nedom VossHusflidskule gjerast ferdig. Her måtte bustadhuset til NCC sin prosjektleiar,Torkjell Eskeland, ofrast for jordvernet.

Ferdig i desember

Etter planen skal ny E16 forbi Vangen vera ferdig før årsskiftet.

Vangstunnelen er for lengst ferdig utsprengt, og arbeidet med rundkøyringar ogtilpassing til lokalvegsystemet er godt i gang på begge sider.