Så langt i rettsapparatet har Seim, mannen bak raidet mot Mjellem & Karlsen, all grunn til å smile.

Kjell Knoop led et sviende nederlag i Bergen tingrett i dag. I stedet for å vinne frem i søksmålet mot Carl Fredrik, Bjørn Erik Flakne, Revisjonsfirmaet Flakne & Solberg, en tidligere ansatt i revisjonsfirmaet og firmaets forsikringsselskap, må han ut med over en million kroner i saksomkostninger.

Ville ha 13 millioner

Knoop gikk til erstatningssak fordi han mente de saksøkte måtte holdes ansvarlig for at 13 millioner kroner forsvant fra selskaper Carl Fredrik Seim opptrådte som stråmann i for ham. Han mente han hadde gitt Flakne & Solberg et oppdrag som ble vanskjøttet av Seim. Seim arbeidet på dette tidspunktet for revisjonsfirmaet.

Retten fant at Kjell Knoop, på grunn av en personlig konkurs i 1993, ikke ønsket å stå frem som innehaver av de betydelige verdier aktivitetene i selskapene han lot Seim styre. Retten mener også at Seim fremstod som stråmann, og eier, av Kjell Knoops foretak etter Knoops ettertrykkelige ønske. Retten mener også at Knoop holdt seg godt orientert om de disposisjoner som ble foretatt i selskapet.

Tredje rettsrunde

Dette er tredje rettsrunde i Seim-komplekset. Tidligere har Bergen tingrett kommet til at den tidligere lakseoppdretten Inge Nicolaysen ikke hadde krav på erstatning fra Seim og andre som deltok i en eiendomstransaksjonen Nicolyasen inngikk i Parken Eiendom i Vestfold. Nicolaysen følte seg lurt for 15 millioner kroner. Denne saken er anket av Nicolyaysen.

Også i strafferettslig sammenheng går det for tiden bra for Seim. Etter Bergen tingretts frifinnelse av Ole Jacob Remfeldt og Svein Olav Nygård i spørsmålet om de prøvde å bestikke osloadvokaten Bertram Vedeler, forsvinner også et av de strengeste punktene i tiltalen i Carl Fredrik Seim. Carl Fredrik Seim var opprinnelig tiltalt for samme forhold, da statsadvokaten mente de tre var sammen om et forsøk på å bestikke Vedeler til å avgi falske erklæringer.

Uvisst om hovedsaken

Hovedsaken i «Seimkomplekset», straffesaken mot Carl Fredrik Seim, Tor Arne Uppstrøm og Bertram Vedeler er berammet til 6. september. Tingretten har nektet å etterkomme en begjæring om utsettelse fra Seims advokat Trygve Staff. Han er da opptatt med ankebehandlingen av NOKAS-saken i Stavanger.

Staff har påkjært denne avgjørelsen til lagmannsretten.