Fram til i dag har hovudregelen vore at kyrkjeleg vigsel skal skje i kyrkja, men no tek prestane opp konkurransen med human-etikarane. Det var avisa Sunnhordland som fyrst skreiv om saka.

Kvart bispedøme har hatt ei liste over kor det er lov å gifte seg utandørs. I Bjørgvin bispedøme var det til dømes berre lov å gifte seg 21 stader fram til no (sjå faktaboks).

No går kyrkja bort får listene.

— Kjem det førespurnad om vigsel på ein fjelltopp til dømes, vil det vere mogleg, så lenge soknepresten finn det forsvarleg og biskopen seier ja, seier Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen.

Må godkjennast

For det er framleis biskopane i kvart bispedøme som godkjenner stadene, etter råd frå sokneprest og prost.

Stadene skal dessutan vere eigna for å ha gudsteneste, noko som til dømes legg hinder i vegen for dei sprekaste alternativa som fallskjermhopping.

— Ein er oppteken av å teke vare på verdigheita til vigselen. Då bør det vere ei viss fornuftig estetisk ramme, seier Myrseth.

Stramma inn på 90-talet

Han fortel at mange brurepar var særs kreative i kor dei ville gifte seg på 1980- og 1990-talet. Det førde til ei innstramming og at bispedøma fekk lister over kor det var greitt å seie ja til kvarandre.

— Eg trur det er fint at pendelen har svingt litt attende. Samstundes er det bra det ikkje blir fullstendig frislipp, seier domprosten.

— Trur du fleire vil velje kyrkjeleg vigsel?

— Eg håpar det, men eg trur ikkje me får ein storm av pågang.