TOR LEIF PEDERSEN

Visjonene for gårdsparken i Fana er å sikre et større, sammenhengende og sentralt beliggende grøntområde til friluftsliv, rekreasjon, lek, undervisning og besøksgård. Gårdsparken er en del av friluftsmeldingen som bystyret vedtok for tre år siden.

Området er ca. 340 dekar og er et skjermet og idyllisk daldrag fra Sandalen mot Sædalen. Parken ligger i kulturlandskapsområdet øverst i Sandalen, mellom boligene på Kringlebotn, i Sædalen og nye, fremtidige boligområder på Nedre Nattland.

Populær blant barn

Byrådet har vedtatt forvaltningsplan for denne spesielle parken. Planen inneholder retningslinjer for skjøtsel av vegetasjonen i området og bruk av gårdsparken. Sentralt i dalen ligger Bergendalen gård, som eies av kommunen. Trolig har det vært gårdsdrift her siden viktigtiden. Gården skal forpaktes bort og bli et sentralt element i gårdsparken.

Beitemarkene i dalbunnen beites av kyr, hester og sauer. I dalsidene er det kulturpåvirket lauvskog og noe plantet granskog. Her går stier og gamle ferdselsveier mot Bergen. Noen av disse er flittig brukt til turgåing og ridning. Det er et rikt dyre— og planteliv i det småkuperte langskapet langs Sandalsvegen. Nedre Nattland og Kringlebotn skoler og flere barnehager i nærheten bruker dalen svært flittig til lek, aktivitet og undervisning.

Planer må avklares

I disse dager legges forslag til ny reguleringsplan for området ut til høring. I sørenden av området ligger det i dag en liten ballbane. Det er ulike syn i nærmiljøet om dette. Noen ønsker to småbaner, andre vil ha en større fotballbane, mens en velforening vil la banen ligge som den gjør i dag. Grønn avdeling går inn for å beholde banen som nærbane for fotball.

Opprinnelig var det avsatt 5 millioner kroner til prosjektet. 1.4 millioner kroner er brukt til nå, blant annet til utbedring av veien og en verneverdig gangbro i området. Det er usikkert hvordan restfinansieringen skal sikres.

Nå starter arbeidet med å få i havn en avtale om forpakting av gården Bergendalen. Videre må det avklares hva som skal skje med banen i sørenden av området, og planer for dette må utarbeides.

— Et pustehull

— Gårdsparken blir et pustehull mellom tett bebygde boligområder, ikke bare til glede for bydelens barn og voksne, men for alle bergensere, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

— I Bergen kommune ønsker vi å bruke all kreativiteten vår for å få til et samarbeid med ulike private og offentlige aktører for å få råd til gårdsparken. Økonomisk er kommunen inne i et unntaksår. Men jeg er overbevist om at vi skal klare å få økonomien i prosjektet i havn i løpet av neste år. Vi har investeringsmidler til grønn sektor, og utfordringen nå blir å finne samarbeidspartnere om kostnadene med driften, sier byråd Iversen.

GREIE DYR: Med tett bebyggelse på alle kanter ligger den idylliske dalen. Allerede i dag går det sauer og beiter i området som skal bli gårdspark. FOTO: HELGE SUNDE