Det er noen av funnene i en fersk rapport fra Sivilombudsmannen, etter en inspeksjon i Bergen fengsel i november. Tilsynet er gjort av forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Blant de mest alvorlige funnene er bruken av tvangsmidler, blant annet sikkerhetscelle og sikkerhetsseng (reimer).

Fikk ikke vaske cellen

Ifølge rapporten har fengselet loggført to tilfeller der innsatte ble sittende i en sikkerhetscelle tilgriset av urin og avføring, uten at cellen ble vasket.

I begge tilfellene hadde den innsatte, over mange timer, bedt om vask av cella og seg selv, og også om selv å få vaske cella.

«I begge tilfellene hadde den innsatte, over mange timer, bedt om vask av cella og seg selv, og også om selv å få vaske cella. Ut fra tilgjengelig informasjon er det uklart hva som var årsaken til at cella først ble vasket over et døgn etter tilgrisingen», heter det i rapporten.

Sivilombudsmannen beskriver situasjonene som er beskrevet i fengselets tilsynslogg, som «nedverdigende og lite forsvarlige i et hygiene— og helseperspektiv».

Naken på cellen

Innsatte på sikkerhetscelle må kle helt av seg før betjentene forlater cellen, og får kun tildelt en underbukse og et ullteppe. I minst ett tilfelle skal den innsatte ha blitt fratatt også underbuksen og teppet. Fengselet har begrunnet den manglende bekledningen med fare for selvmord og selvskading.

Den europeiske torturforebyggingskomiteen har tidligere kalt det «totalt uakseptabelt» å forlate innsatte på cellen uten andre klær enn undertøy.

I reimer i to døgn

Rapporten uttrykker også «særlig bekymring» over en episode der en innsatt ble lagt i sikkerhetsseng i nærmere to døgn. Sikkerhetsseng, altså at den innsatte spennes fast i reimer, skal bare brukes hvis det er eneste måte å hindre at personen skader seg selv.

«I dette tilfellet var den innsatte flere ganger ute av sikkerhetssengen – for å lufte seg og for å røyke. Foreliggende informasjon kan gi grunn til å stille spørsmål ved om behovet for fortsatt beltelegging var tilstede, eller om andre tiltak kunne vært prøvd», heter det i rapporten.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Forebyggingsenheten mener gjennomgangen viser «vesentlige svikt» når det gjelder dokumentføring ved bruk av tvangsmidler. I om lag halvparten av tilfellene er det ikke fattet noe vedtak om tvangsbruk.

BT har i flere artikler beskrevet problemet med psykisk syke, voldelige og utagerende innsatte. Rapporten bekrefter at dette er et problem:

Mer vold

I 2013 ble det meldt om 13 tilfeller av vold mellom innsatte, og 11 tilfeller av trusler. Ved utløpet av august 2014 var tallene henholdsvis 15 og 5. Flere innsatte, spesielt kvinner, har fortalt at de føler seg engstelige, utrygge og overlatt til seg selv.

Innsatte melder om at det er dager der de ikke får lufting i friluft overhodet. Ifølge rapporten ser det ut til at over halvparten av de innsatte på avdeling A Øst sitter isolert på cellen i opptil 23 timer i døgnet, flere dager i uken.

Sivilombudsmannen anbefaler på sin side minst åtte timer med meningsfulle aktiviteter utenfor cellen, hver dag.

Regjeringen har lagt opp til at Kriminalomsorgen må spare 25 millioner kroner neste år. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen har tidligere sagt til BT at det ikke nødvendigvis er behov for økt bemanning i fengslene.

BT spurte helseministeren 5. desember hva han vil gjøre for å bedre situasjonen for psykisk syke fanger i fengslene. Departementet har ikke svart på henvendelsen.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, sier han ikke kan kommentere rapporten fordi han ikke har lest den.

Satt i verk tiltak

Assisterende fengselsleder Ivar Jensen ønsker ikke å kommentere detaljer i rapporten.

— Før vi har hatt en intern gjennomgang av rapporten er det ikke ønskelig å gå inn i detaljer og eventuelle tiltak som vi vil iverksette for å imøtekomme Sivilombudsmannens anbefalinger, skriver han i en epost til BT.

Ifølge Jensen har fengselet allerede satt i verk tiltak.

— Det gjelder blant annet møblering av venteceller, og endring av rutiner og oppfølging av vedtak ved bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng. Andre forhold som blir påpekt krever en grundigere gjennomgang og behandling før vi konkluderer med hvordan dette skal håndteres. Rapporten påpeker en del av de utfordringene som vi som fengsel står overfor når det gjelder bemanning, kapasitetsutnyttelse, ressurser, psykisk ustabile innsatte og økning i vold, trusler og bruk av tvangsmidler, skriver han.