DAG IDAR TRYGGESTAD

I fjor ble de kurdiske mannen og hans sønn dømt til ett års fengsel for å ha truet datteren i huset på livet. Bakgrunnen var at hun ikke ville gifte seg med sin fetter. De tiltalte har hele tiden bedyret sin uskyld, og hevder datteren i huset aldri har vært lagt under noe press.

Kvinnen har fortalt en helt annen historie. Helt siden hun rømte fra hjemmet i Bergen har hun levd i skjul og med ny identitet. Kvinnen har derfor nektet å møte i rettssaken mot sin far og bror.

Godtok opplesning

Da saken var til behandling i Bergen tingrett godtok dommeren at forklaringen til datteren skulle leses opp selv om hun ikke var til stede. Dette til kraftige protester fra forsvarerne.

Retten mente at datteren hadde blitt utsatt for, eller følt slikt press, at hun ikke torde å møte i retten. Det ble blant annet vist til at hun skal ha foretatt plastisk operasjon for ikke å bli gjenkjent.

Søndag kunne BT fortelle at saken hadde tatt en ny vending under ankebehandlingen i Gulating lagmannsretten. Her ble det ikke godtatt at forklaringen til datteren ble lest opp, og dermed la påtalemyndigheten ned påstanden om at far og sønn måtte frifinnes.

I går fulgte lagmannsretten opp med en frifinnende dom. Lagmannsretten mener at det strider mot de tiltaltes rettssikkerhet at kvinnens forklaring leses opp, uten at de får anledning til å stille henne spørsmål.

Kvinnen har ikke på noen måte ønsket å forklare seg, heller ikke over telefon. Da mener retten det ikke finnes grunnlag for å dømme de tiltalte.

— Påfallende samstemt

Retten synes likevel det er påfallende hvor samstemte familien er i deres oppfatning av hvor fritt datteren hadde det i forhold til valg av ektemann. Retten mener også at det i de tiltaltes forklaringer er motsigelser, og at de ikke samsvarer med øvrige vitners forklaringer. Retten skriver blant annet:

«Det forhold at fornærmede har forlatt sin familie og fått ny identitet, tilsier at fornærmede kan ha vært utsatt for noe som hennes familie, og de tiltalte er kjent med og ikke har opplyst for retten».

Statsadvokaten vurderer nå om saken skal ankes til Høyesterett for saksbehandlingsfeil. Det som da kan skje er at landets høyeste domstol sender saken tilbake til nye behandling, trolig med klare føringer på om forklaringen kan leses opp eller ikke. Det er fra før av svært liten rettspraksis på tilsvarende saker.