Hver tredje ansatt ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus har mye å utsette på sin egen arbeidsplass, viser en kartlegging av arbeidsmiljøet som nylig er foretatt. Den sterkeste kritikken dreier seg om forhold som har med sikkerhet for ansatte og pasienter å gjøre, med uklare styringssystemer og manglende muligheter til faglig utvikling.

Nå skal det ryddes opp. Arbeidstilsynet har fått oversendt en handlingsplan for bedring av miljøet. Det er sikkerhetsavdelingen selv som har utarbeidet planen.

Ikke overraskende

Divisjonsdirektør Olav Instefjord ved Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen sier til BT at resultatet av kartleggingen ikke var overraskende, sett på bakgrunn av at avdelingen har vært gjennom en svært vanskelig tid.

Instefjord mener at en av de viktigste årsakene til konfliktene har vært faglig uenighet om behandlingsmetoder.

– For ledelsen ved avdelingen har det vært et mål å utvikle metoder som i størst mulig utstrekning ivaretar respekten for pasientene, demper konflikter og forebygger vold. Fagfolk fra avdelingen har utviklet et sinnemestringsprogram som har vakt oppsikt i fagmiljøer både i Norge og i utlandet, sier han.

Skepsis og motstand

– Vi har gode erfaringer med den nye behandlingsfilosofien, og tallet på voldsepisoder blant pasientene på avdelingen har gått ned, sier Instefjord.

Men han legger ikke skjul på at de nye behandlingsmetodene også er blitt møtt med skepsis og motstand fra visse grupper av ansatte.

– Det er ikke gjort i en håndvending å få alle med på en ny behandlingsfilosofi, og det er ikke til å unngå at enkelte ansatte ikke er helt komfortable med nye måter å håndtere denne typen pasienter på. Men vi kan ikke stoppe fagutviklingen selv om noen ansatte ikke er like fortrolige med utviklingen. Det blir derfor svært viktig for oss å få en krystallklar behandlingsfilosofi som er forankret i hele organisasjonen, understreker Instefjord.

Minst mulig maktbruk

Han håper at handlingsplanen som nå er sendt Arbeidstilsynet, skal være et godt grunnlag som kan bidra til å skape mer stabile forhold for både pasienter og ansatte.

I planen blir det lagt stor vekt på at håndtering av risiko skal være grunnlagt på individuelle planer og fleksible tiltak. Målet er å unngå overdrevet bruk av kontroll og styring. Evnen til å forebygge og dempe konflikter og på den måten unngå opptrapping av maktbruk, skal være et sentralt element i behandlingskulturen.

Klemetsen, Fred Ivar U.