Hordaland Høyre vedtok søndag en resolusjon om samferdsel med tittelen "Raskt frem, sikkert hjem".

Men foruten tittelen var det ikke lett for delegatene å bli enige om hva som skulle være med, og ikke med, i resolusjonen. En etter en tok delegater ordet og etterlyste nettopp deres prosjekter.

Fikk inn Nyborgtunnelen

— Det mangler et prosjekt som er viktig for Nordhordland, Vestlandet og Norge: Nemlig E 39 Nyborgtunnelen, sa Nils Marton Aadland, Meland Høyre.

Han fikk støtte fra Dag Skansen, Bergen Høyre, og til slutt også fra årsmøtet.

— Skal vi ikke si noe mer om E 16? 48 personer har mistet livet på denne veien, sa Iril Schau Johansen, Voss Høgre.

Andre etterlyste at Hordaland Høyre skulle ta stilling til hvilken trasé regjeringen bør satse på som stamvei mellom Bergen og Oslo, slik samferdselsministeren har varslet at han ønsker å gjøre.

— Skal vi overlate det valget til anonyme byråkrater i Oslo? Dette er det viktigste året for samferdsel i Hordaland siden Bergensbanen åpnet, ble det hevdet med sunnhordlandsdialekt og klare interesser av at E134 blir valgt.

Men da protesterte delegater fra andre deler av fylket.

- Vanskeligere i regjering

Flere påpekte at det er umulig for fylkespartiet å liste opp alle prosjektene man ønsker penger til. Resolusjonsforslaget var i utgangspunktet halvannen side, og kunne fort est ut til uhåndterlige proporsjoner.

— Vi trenger minst ti sider til, sukket Stein Inge Ryssdal, Bergen Høyre.

Torill Eidsheim, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget advarte fylkesårsmøtet mot å være for konkret i kravene.

— Det er vanskeligere å kreve like mange prosjekter nå som vi sitter i regjering, innrømmet hun.

Enden på visen ble at resolusjonskomiteen måtte gå nøye gjennom resolusjonen på nytt. Den avviste forslagene som ville velge stamvei mellom østlandet og vestlandet allerede nå.

— Vi trenger en lengre diskusjon om dette. Det er prematurt å ta en avgjørelse nå, sa resolusjonskomiteens leder, Birthe Eriksen.

Et forslag fra Trygve Lie om at E134 over Haukei skal prioriteres som ny stamvei, falt.

Dagens tetteste avstemning gjaldt et forslag om at de tekniske kravene til veiprosjekt bør forenkles, slik at kostnadene ved en del veiprosjekt reduseres. Forslaget ble vedtatt, med 87 mot 74 stemmer.

Et forslag om å tilbakeføre fylkesveiene som for noen år siden ble omklassifisert fra riksveier til fylkesveier, skal tilbakeføres som riksveier, falt.

Vedtaket

Blant punktene som ble med i den endelige resolusjonen, er disse:

  • Større og samlede entrepriser i veiprosjekter, bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid)
  • Eget infrastrukturfond og statlig veiselskap
  • Trygge og sikre veier er viktig, men Hordaland Høyre vil utfordre og om mulig forenkle dagens tekniske krav til veiprosjekt for å redusere kostnadene.
  • Fergefri E 39 med byggestart 2018. Bedre fergesamband Kvinnherad - Stord.
  • Grundig diskusjon om hvilken trasé mellom øst og vest som skal prioriteres, og hvilke kriterier som skal gjelde.
  • Byggestart på Nyborgtunnelen innen 2018.
  • Utbygging av Bybanen, ringvegsystem rundt Bergen sentrum, Arnatunnel og sammenhengende gang- og sykkelveinett
  • Rask fremdrift i å finne en bedre trasé for E 16 Bergen - Voss
  • Ny jernbanetrasé Bergen - Voss og fortgang i planene om Ringerikstunnelen.