— Jeg synes dette er en veldig streng straff, sier parets advokat, Øystein Andersen.

Det er lite rettspraksis på trygdebedragerier på så store beløp - men det som finnes, legger opp til strenge ubetingete straffer.

De to som nå må i fengsel tok dommen svært tungt, og brøt sammen i gråt etter forkynnelsen. Paret har to barn.

Bedragerier pågikk i fem år - fra sommeren 1997 til sommeren 2002. I denne perioden fikk kvinnen gjentatte ganger utbetalt ekstra barnetrygd, overgangsstønad og utdanningsstønad som enslig.

Allerede i 1997 fikk trygdekontoret en anonym melding om at de to fortsatt var samboere. Hun ble da innkalt til et møte der hun avviste påstanden og fastholdt at mannen var flyttet ut.

Dermed fortsatte utbetalingene. Til sammen fikk kvinnen ut 355.000 kroner som trygdekontoret mener hun ikke skulle hatt.

I mai 2001 fikk trygdekontoret nok et brev fra en nabo. Personen hevdet at paret fortsatt var samboere.

Den nå 30-årige kvinnen ble derfor innkalt til et møte på trygdekontoret. Også denne gangen benektet hun at de var samboere.

Trygdekontoret trodde imidlertid ikke på henne, og hun ble etter hvert anmeldt. Retten finner det bevist at de var samboere hele denne perioden.

— Jeg er fornøyd med dommen, sier aktor og politiadvokat Anders Johnsen. Straffen var helt i tråd med hans påstand.

— Systemet bygger på tillit mellom trygdekontoret og den trygdete, og at opplysningene som gis er korrekte. Myndighetene har ikke muligheter til å kontrollere alle opplysninger som gis, sier han.

— Dommen avspeiler det store beløpet, at det har pågått over lang tid og at det er gjort mye for å holde dette skjult, sier han.

Verken Johnsen eller Andersen kjenner til andre dommer med like lang eller lengre fengselsstraff for trygdebedrageri.

— Ikke i farten, nei. Men det er sjelden med så høye beløp som her.