Sommerens salamanderjakt i skogene sør for Kalandsvannet ga magert utbytte. Til sammen 27 dammer er undersøkt. I Salamandertjørnet ble det observert to stykker nattetid, for øvrig var resultatet magert.

Miljøavdelingen i kommunen anser ikke skuddstøy som en fare for salamanderforekomsten. Skytebanen vil dessuten være et lite inngrep sammenliknet med vannbehandlingsanlegget som ligger på Kismul. Men miljøavdelingen advarer mot å forverre kårene for de sjeldne og fredete dyrene.

Setter krav

Nils Arild Johnsen, byråd for miljø og byutvikling (Sp) støtter seg til vurderingen fra miljøavdelingen, når han gir grønt lys for den omstridte skytebanen på Kismul.

Byråden vil samtidig kreve at myren rundt skytebanen sikres mot uttørring og forurensning. Stier skal legges utenom salamander-områdene og granplanting unngås.

Bystyret sto overfor den endelige behandlingen av Kismul-planen, da brevet om salamander-funnet landet på byrådens bord. Johnsen beordret pause i den politiske behandlingen mens salamanderforekomsten ble nærmere utredet. Zoologene snakket om mellom åtte og 44 individer på stedet.

— Argumentene tilbakevist

Alte Nordrehaug, leder av Bergen Jæger- og Fiskerforening, er glad argumentet om salamandere er ryddet av veien:

— Slik jeg ser det er alle argumenter tilbakevist, sier Nordrehaug og lister opp: - Den sjeldne hvitryggspetten, som også skulle være truet av skytebanen, hekker likevel ikke i området. Derimot hekker et slikt spettepar like ved skytebanen vår på Voss.

Med ny gang- og sykkelvei langs Kalandsvannet må også veiproblemene være løst, sier Nordrehaug som nå aner en løsning på foreningens årelange jakt på ny skytebane. En jakt med stadig nye utredninger og utsettelser som eneste jakttrofé. Den siste; salamanderrapporten har foreningen påtatt seg å betale deler av.

— Den koster oss noen tusen, sier Nordrehaug.

Åpning for Svartebotn

Planavdelingen har i denne siste runden sett en gang til på andre alternativ for plassering av skytebane. Av 16 alternativ blir bare Kismul og Svartebotn i Åsane vurdert som egnet.

Nils Arild Johnsen setter døren på gløtt for at Svartebotn og ikke Kismul blir det endelige valget, selv om arealet rundt skytebanen i Svartebotn strengt tatt er for lite.

Den løsningen avviser Nordrehaug:

— Svartebotn har ikke og kan ikke få kapasitet nok til alle jegerne i Bergen, sier han bestemt.

Komité for miljø- og byutvikling skal ta stilling til skytebanen på Kismul 23. oktober. Endelig avgjørelse gjør det nye bystyret 24. november.