En tidligere ustraffet mann i 30-årene er i Hardanger tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel for trygdebedrageri. Den ene måneden er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Mannen oppga for lavt antall arbeidstimer og unnlot å opplyse om arbeidsforhold. På den måten klarte han å lure til seg 358.993 kroner fra Nav Forvaltning.

Jobbet uten lønn

Men Nav mente beløpet egentlig var høyere og anmeldte saken.

Mannen innrømmer bare deler av bedrageriet i avhør, og da begynte problemene.

Stridens kjerne er at tiltalte jobbet i en periode på ren provisjonsavlønning, og tjente svært lite. Han sa i retten at han hadde fått beskjed om å føre opp alt arbeid, uansett om det genererte inntekter eller ikke, og mente at Navs meldekort mangler en rubrikk der man kan oppgi å ha arbeidet uten å få lønn.

I retten kom det frem at etaten ikke kunne sine egne regler på dette punktet. Ekspertvitnet gjorde en så dårlig jobb at dommeren måtte utsette saken.

«Svært dårleg forarbeid»

Dommerfullmektig Anne-Sofie Lutro skriver at Nav «har gjort eit svært dårleg forarbeid ved å inngi ein anmeldelse som dei ikkje kan svare for det rettslege grunnlaget for».

I dommen heter det videre at «retten fekk ei vitneforklaring frå Nav per telefon, men vitnet si forklaring var ikkje eigna til å kaste nærmere lys over korleis regelverket for dagpenger gjer seg gjeldende for provisjonsbaserte yrke. Nav si håndtering av saka medførte at hovudforhandlinga vart stansa og utsett… noko som naturligvis påførte tiltalte ei merbelastning som han ikkje kan lastast for».

Lutro og meddommerne presiserer Navs rolle i saken bidro til lavere straff.

Direktør i Nav Kontroll, Sverre Lindahl, reagerer slik:

— Dommen er ikke rettskraftig og vi har ikke hatt tid til å sette oss nærmere inn i saken. Vi kan derfor ikke kommentere den i detalj. Vi ser imidlertid at retten uttaler at det er gjort et for dårlig forarbeid, og at vitneforklaringen ikke var egnet til å kaste nærmere lys over regelverket. Vi beklager det, og vil gå nøye igjennom saken for å se hva vi kan lære, sier Lindahl.

Vil ikke anke

Forsvarer, advokat Johannes Ramstad, er fornøyd med resultatet.

— Vi konstaterer at straffeutmålingen nå er blitt riktig, sier han.

— Dette er en ganske krass kritikk av Nav. Svarene til avdelingsdirektøren var mildt sagt forvirrende. Dommerne aksepterte det ikke. De skjønte ikke hva hun sa og trodde ikke på det. Saken ble utsatt. Nav gikk i seg selv og gjorde en ny beregning. Da kom beløpet ned på det min klient mente var riktig, sier Ramstad og legger til:

— Hvis reglene er så vanskelige at en avdelingsdirektør ikke kan dem, så kan du tenke deg hvilken kunnskap de i første linje har, sier Ramstad.

Se faktaramme til høyre om reglene

Han sier at det ikke er noe per i dag som tilsier at de vil anke dommen.

Statsadvokaten kan imidlertid anke. Påtaleansvarlig Åse Berit Børve er på ferie, men sier i en kort kommentar at det er riktig at forhandlingene måtte avbrytes.

— Nav måtte foreta nye beregninger av det feilutbetalte beløpet, som da ble vesentlig redusert, men fortsatt slik at bedrageriet var å anse som grovt, sier Børve.

Tips om NAV? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post