Og det skal ikke store forskyvninger til i bystyret før Arnatunnelen er skrinlagt atter en gang. Flertallet for tunnelen i bystyret består i dag av Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet, til sammen 35 mot 32 fra Arbeiderpartiet, Sp, V, SV og RV, som er mot tunnelen.

Dersom dette mindretallet snus til flertall etter valget i høst, er Arnatunnelen ute av historien for de neste fire årene.

Sist det skjedde, da den het Ulrikstunnelen (som SV fremdeles kaller den), var rundt 1990.

Med slegge

Og Tom Skauge ser muligheter for å få dette til.

— Bergensprogrammet er slått fast med slegge av Stortinget. De mål Stortinget har formulert for Bergensprogrammet, må også innarbeides i utredningsprogrammet for Ulrikstunnelen, sier Tom Skauge, og regner opp:

  • Trafikkveksten skal dempes.
  • Byutviklingen skal gi mindre transportbehov.
  • En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikk.
  • Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres.
  • Sentrum skal skjermes for økt trafikkpress.

Ærlighet i veivesenet

Med dette som utgangspunkt har SV satt opp et meget utførlig forslag i 13 punkter til møtet bystyremøtet 24. februar, der Bergen kommune skal uttale seg om hvilke problemer en konsekvensutredning om Arnatunnelen skal belyse.

— Det hender ikke ofte av jeg gir ros til Statens vegvesen, men i sitt høringsforslag til konsekvensutredning har de vært forbausende ærlige. De forutsetter at det ikke lenger er politisk vilje hos flertallet i Bergen kommune til å begrense trafikken inn til sentrum. Dette er et klart brudd med Bergensprogrammet. Vegvesenet er også klare på at Ulrikstunnelen vil ha negative følger for jernbanetrafikken mellom Arna og Bergen sentrum, sier Tom Skauge.

Et miljøtiltak?

Byrådet i Bergen, som representerer motstanden mot tunnel, avga innstilling til bystyret i går. Byrådet har stort sett holdt seg til de problemstillingene som en tunnelskeptisk planavdeling hadde formulert:

n Hvilke trafikale utfordringer skal Arnatunnelen løse?

n Hvilken betydning vil Arnatunnelen ha for kollektivandelen på strekningen Arna-Bergen?

n Tunnelen vil skape betydelig trafikk og avlaste etablert veinett. I hvor stor grad vil det skje en slik avlastning, og hvor stor del av trafikken i tunnelen vil være nyskapt?

n Er Arnatunnelen et miljøtiltak?

n Hvilke følger vil Arnatunnelen få for krysset på Nygårdstangen?

n Vil Arnatunnelen føre til at gatenettet i Bergen får økt belastning?

Byrådet vil også at andre alternativer enn bygging av tunnel skal vurderes i konsekvensutredningen. For eksempel regulering av trafikk og et bedret kollektivtilbud.