I går kunne ikke Bergen SV fortelle hva partiets valgløfter vil koste. Bergens Tidende har ved hjelp av tall og beregninger fra kommunen satt en prislapp på 30 av SVs programforslag, og den er ikke billig. Førstekandidat Oddny Miljeteig synes det er helt greit.

— Dette er ikke noe flottenfeierprogram. Ut fra våre beregninger er dette et nøkternt program laget ut fra reelle velferdsbehov.

Lykkelige eldre

SV vil skaffe sykehjem til alle som trenger det, øke pleiefaktoren i sykehjemmene og styrke hjemmetjenestene slik at også de med små hjelpebehov får hjelp. I BTs beregning økes antall sykehjem med ti prosent, tilsvarende for antall hjemmehjelpere og ansatte på pleiesiden på sykehjemmene. Disse forbedringene alene koster nærmere 300 millioner kroner årlig. I tillegg kommer investeringer på 400 millioner kroner.

SV vil også forsere bygging/kjøp av boliger til funksjonshemmede. 100 nye boliger hvert år koster etter fire år 200 millioner kroner å bemanne. I tillegg kommer investeringsutgifter på 720 millioner kroner.

— I programmet tar vi igjen de mange brutte løftene som bystyret har gitt de psykisk utviklingshemmede, sier Miljeteig.

Skolepartiet, det er SV det

SV ønsker å bedre kvaliteten på skolen. Den mest krevende programformuleringer er et maksimumsantall på 20 elever i hver klasse. Skal det gjennomføres, må det opprettes 178 nye klasser i barne- og ungdomsskolen. For å få plass til alle klassene trengs åtte nye barneskoler og fem nye ungdomsskoler. Prislapp: 142 millioner kroner i drift og minst 1,1 milliarder kroner til nye skolebygg.

— Kan du tenke deg en bedre måte å gjøre skolen bedre på enn denne måten? spør Miljeteig

Partiet vil også ha flere timer til klassedeling. BT antar tre timer mer pr. klasse pr. år er i tråd med SVs ambisjoner. Prislapp 71,4 millioner kroner.

SV vil òg ha gratis barnehage til alle barn. 300 millioner kroner er prisen om dette løftet skal holdes.

Må overta Gaia

SV vil at et kommunalt selskap skal drive busser og bybanen i Bergen. Å kjøpe Gaia koster ca. 100 millioner kroner. Billettprisene skal reduseres til 15 kroner. Det koster også ca. 100 millioner.

SV vil bygge 500 kommunale utleieleiligheter. Prisen her er 750 millioner kroner. Sosialhjelpssatsene skal opp på 80 prosent av minstepensjon. Det koster 133 millioner kroner.

Inntektene er det verre med. I programmet henviser SV til partiets forslag på om å gi 370 millioner kroner ekstra til Bergen. I tillegg vil partiet få hånd om de mange milliardene som unndras beskatning. Miljeteig sier at eiendomsskatten ikke kommer til å øke, men partiet har på Stortinget foreslått at kommunene kan øke skattøret. Miljeteig ser for seg en økning på 175 mill kroner øremerket skole.

— Er det ikke å lure velgerne å lage et program som det er helt umulig å holde i overskuelig fremtid.

— Jeg vil heller spørre deg om det er forsvarlig å gi 20 milliarder i skattelette slik regjeringen gjør i den situasjonen kommunene er i. Vi hadde lurt velgerne dersom vi satte oss ned og laget et program som var riktig, sett snevert ut fra den økonomiske situasjonen i Bergen.

Det som er klart, er at SV ikke ser på budsjettbalansen som hellig. Partiet mener det er viktigere å holde de mange velferdslovene enn å følge budsjettforskrifter. I programmet heter det:

«For å sikre gode tjenester i kommunen må vi være villig til å ta i bruk utradisjonelle virkemidler som for eksempel sivil ulydighet.»