Opplysningane kom fram under forhandlingane i Gulating lagmannsrett før helga. Tidlegare eigar og styreleiar Trond Emblem, står saman med rådgjevar Karl Jan Erstad tiltalt for miljøkriminalitet etter at to tankar med giftig avfall eksploderte ved anlegget i Gulen i mai 2007.

Også tidlegare har det vore opplyst at dagleg leiar i Vest Tank, Jostein Berland, i ein e-post 9. oktober 2006 sende ein førespurnad til Statens Forureiningstilsyn (SFT). I dag heiter det Klima og forureiningsdirektoratet (Klif). Her tok Vest Tank-sjefen opp spørsmål om reinsing av coker gasoline, eit bensinliknande reststoff frå raffinering av olje — ofte omtala som skiten bensin.

Skulle fått avslag

I e-posten skildrar Berland konkret korleis selskapet vil handtere reststoffet. Han spør om prosessen ligg innanfor løyvet Vest Tank alt har, eller om dei må søkje på ny.

I lagmannsretten før helga vedgjekk vitna frå SFT at dei hadde motteke denne e-posten, men ikkje svart skriftleg. På direkte spørsmål frå Emblems advokat, Per Magne Kristiansen, erkjende SFT-vitna at Vest Tank skulle hatt svar. Og at svaret skulle vore nei. Løyvet Vest Tank hadde omfatta ikkje vasking av coker gasoline.

— Eg vil karakterisere det som oppsiktsvekkjande. Det er første gong SFT vedgår at dei skulle ha svart, og at Vest Tank skulle hatt avslag. Då Vest Tank ikkje fekk noko tilbakemelding, rekna dei med at løyvet var i orden, seier Kristiansen.

I november 2006, ein månad etter at Berland vende seg til SFT, startar dei å reinse reststoffet frå oljeraffinering. Seks skip lasta med coker gasoline legg til kai i Sløvåg. Avfallsstoffet som har eit høgt innhald av svovel, blir pumpa over i tankane på land. Her vert kaustisk soda tilsett for å binde og trekkje ut svovelen. Svovel og soda sig ned, bensin legg seg på toppen og blir deretter pumpa tilbake på skipa.

Igjen på tankane i Sløvåg ligg sodaen og svovelen. Våren 2007 skjer det katastrofale. Vest Tank pumpar saltsyre inn i tanken med kaustisk soda og svovel, dette skal nøytralisere avfallet. Men i den kjemiske prosessen dannar det seg brannfarleg gass. Eit kolfilter tek fyr, og tanken eksplosjon. Også nabotanken eksploderer.

Vitande og vilje

Ifølgje advokat Kristiansen kom det også fram i retten at SFT i ei innstilling til Økokrim frå 28. april 2008 går imot at Vest Tank skal straffefølgjast og tiltalast for å ha vaska coker gasoline.

— Kommunikasjonen med SFT om avsvovling av coker gasoline og manglande forvaltningspraksis med regulering av den type anlegg som var i Sløvåg, kan ha gitt grunnlag for rettsvillfaring. At gjerningsperson ikkje kjenner til at det han gjer er straffbart. SFT opnar med andre ord for at Vest Tank trudde dei hadde løyva som skulle til.

Jostein Berland er den einaste som så langt har fått ein rettskraftig dom. Han blei dømd til to års fengsel i Høgsterett.

— Kan det som no kjem fram ha konsekvensar for denne domen?

— Høgsterett har dømt Berland for å han handla med forsett. Etter mitt syn motbeviser opplysningane som no kom fram i retten dette. Det blir heilt feil at Berland skal sitje att som den store banditten i denne saka.

Advokat Kristiansen stiller no spørsmål ved måten Økokrim har etterforska eksplosjonsulukka.

— Økokrim har straffeforfølgt leiarane og ein rådgjevar i Vest Tank. Det er god grunn til å undre eg over kvifor dei ikkje også har etterforska og sikta SFT for tenesteforsømming.

Beklagar manglande Vest Tank-svar

— Det er sjølvsagt beklageleg at Vest Tank ikkje fekk svar. Men manglande svar kan ikkje tolkast slik at vi gav selskapet løyve, seier seksjonssjef Harald Sørby i Klima og forureiningsdirektoratet (Klif).

I oktober 2006 sende dagleg leiar Jostein Berland ein førespurnad til Statens Forureiningstilsyn (SFT), direktoratet som no har skifta namn til Klif. Vest Tank-sjefen ville vite om dei hadde løyve til å vaske coker gasoline, eit bensinliknande reststoff frå raffinering av olje - ofte omtala som skiten bensin. Berland skildra konkret korleis selskapet ville handtere reststoffet, og spurde om prosessen dei tenkte å gjennomføre låg innanfor løyvet dei alt hadde, eller om dei måtte søkje på ny.

Under rettsforhandlingar som i desse dagar går føre seg i Gulating lagmannsrett vedgjekk vitne frå Klif at Berland skulle hatt svar. Og at svaret skulle vore nei.

Advokat Per Magne Kristiansen meiner opplysningane er oppsiktsvekkjande. I dagens papirutgåve av BT seier advokaten at då Vest Tank ikkje fekk noko tilbakemelding, rekna dei med at løyvet var i orden. Kristiansen forsvarar Trond Emblem, tidlegare eigar og styreleiar i Vest Tank. Saman med ein rådgjevar i selskapet står han no tiltalt i lagsmannsretten for miljøkriminalitet, etter at to tankar eksploderte ved anlegget i Gulen i mai 2007. Innhaldet i den eine tanken var giftig svovelhaldig avfall frå reinsing av coker gasoline.

Advokat Kristiansen meiner Jostein Berland og Vest Tank var i godt tru då dei ein månad etter at førespurnaden var sendt, tok mot den første lasta med coker gasoline. Dette avviser Klif.

— Systemet fungerer ikkje slik at den som teier samtykkjer. Dei som handterer avfall eller farleg stoff skal ha løyve til å gjere det. Og det einaste slikt løyve Vest Tank hadde, var til å handtere oljehalding vaskevatn, seier Sørby.