KARI PEDERSEN

— Jeg er glad for at SFT her har tatt ansvar, og jeg anser SFTs vurdering som klar og tydelig. Familien var først innstilt på midlertidig å flytte bort fra hjemmet vårt her i Kårvik, men nå ser det ut til at vi slipper det. Det er vi alle svært lettet over, sier Reidun Lohne.

Lohne er nabo til Borge Garveri i Lonevåg. Hun har frontet protestene mot utslippene fra gassifiseringsanlegget, som tar imot og forbrenner avfall fra garveriet. Anlegget er eid av selskapet Nye Osterøy Miljø, der garveriet er aksjonær.

I november 2003 søkte Nye Osterøy Miljø om å få brenne flere typer farlig avfall sammen med restene etter garvingen. Avfallet det dreide seg om var flere typer PCB-holdig materiale, oljefiltre fra biler, og plast med bromerte forbindelser. Av SFT regnet som «noen av dagens mest betenkelige miljøgifter».

Spesialavfallet ville gi velkomne ekstrainntekter til anlegget.

Fylkesmannens miljøvernavdeling frarådet søknaden, mens lokalpolitikerne i Osterøy uttalte seg positivt.

Etter at saken i mer enn et år har ligget i SFT, kommer konklusjonen. Og den er klart negativ.

Gassifiserings- eller pyrolyseanlegget til Nye Osterøy Miljø i Lonevåg er landets eneste av sitt slag. Teknologien er god nok til å destruere de fleste typer avfall, mener SFT.

Når konklusjonen likevel er negativ, er det begrunnet med plasseringen av forbrenningsanlegget tett ved en kommunal vei. Dessuten at driften har vært ustabil, med stans og start flere ganger i uken. Heller ikke finnes det sikre muligheter for å ta imot og lagre spesialavfallet.

Johannes Borge som leder både Borge Garveri og Nye Osterøy Miljø sier til Bergens Tidende at bedriften vurderer å påklage avslaget til Miljøverndepartementet.

— Jeg er jo forbauset over at SFT bruker 13 måneder på å behandle denne saken og så gir blankt avslag på tynt grunnlag, sier Borge og legger til:

— Den kommunale veien lå der lenge før SFT ga tillatelse til anlegget. Dette området er regulert til industri, ikke boliger.

— Hvilke konsekvenser får det for Borge Garveri hvis avslaget blir stående?

— Det vil jeg ikke spekulere i, sier Borge.