Flere tilsyn ved Boenheten AS, gjennomført i vinter, vekket bekymring hos Fylkesmannen.

«Under tilsynet fremkommer det opplysninger som gjør oss bekymret for om institusjonen overser bruk og kjøp av rusmidler blant beboerne, og om institusjonen klarer å gi nødvendig trygghet til andre beboere», heter det i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen har planlagt å følge opp institusjonen fremover.

- Vi har stilt en del spørsmål til det vi har sett da vi var der. Det var enkelte ting vi var urolige for, sier rådgiver Ivar Skjolden ved Fylkesmannen i Hordaland.

Blander ulike grupper

Blant beslagene er en digital vekt, som ble funnet i en bossbøtte under rydding. Beboeren som eide vekten skal ha erkjent salg av narkotika.

«Etter mistanke og erkjennelse fra NN om at NN omsetter rusmidler, valgte vi å beslaglegge vekten», heter det i institusjonens tvangsprotokoll fra februar.

Blant forholdene Fylkesmannen har påpekt, er at institusjonen tar imot ungdommer som er plassert både etter såkalte omsorgs— og atferdsparagrafer i barnevernloven.

I 2009 avslørte BT gjennom en rekke artikler hvordan unge utviklet rusproblemer mens de var under barnevernets omsorg. Siden den gang har det vært et politisk mål å unngå denne type blanding.

- Rusbruk kan forekomme på institusjoner der alle ungdommene er plassert på grunn av atferdsproblemer som rus og kriminalitet. Det er en problemstilling disse institusjonene må jobbe med, sier Skjolden.

- Men så finnes det institusjoner der det bor en blanding av ungdommer med rus— og atferdsproblemer og ungdommer som er under barnevernets omsorg av andre grunner. Det er en enda større utfordring, sier han.

- God nok kontroll

Fylkesmannens folk har blant annet snakket med en beboer som fortalte om mange episoder med rus:

Ansatte skal ha oversett at beboere ruset seg på institusjonen.

Ansatte skal ha oversett at det ble gjennomført kjøp og salg av narkotika inne på institusjonen.

Ungdommen låser seg inne og barrikaderer døren for å unngå at enkelte medbeboere skal kunne komme inn i leiligheten.

Ansatte ved institusjonen har også ved flere anledninger beslaglagt kniver hos beboere.

- Å gjøre beslag er en del av kontrollfunksjonen vår. Det er nettopp slik at vi kan opprettholde nulltoleranse for rus, kniver og andre ulovlige gjenstander, sier Tom Ove Koteng Monsen, avdelingsleder ved Boenheten i Bergen.

Boenheten holder til i en bygård i Sandviken, der ungdommene disponerer hver sin leilighet.

Beboerne skal i utgangspunktet ikke ha fellesskap med hverandre for å forhindre smitteeffekt mellom beboerne med uønsket atferd. De har ikke lov til å oppholde seg i hverandres leiligheter. En beboer forteller imidlertid til Fylkesmannen at de ansatte ikke klarer å håndheve regelen.

Ble bekymret

- Det er minimal risiko for smitteeffekt ved måten vi er organisert på. Vi har ikke fellesskapet som metode, men jobber individuelt med hver enkelt ungdom, sier Monsen.

- Er kontrollfunksjonene gode nok?

- Ja, det er jo derfor disse beslagene er kommet frem, sier Monsen.

Fylkesmannen har vært på tilsyn ved institusjonen både i november, desember og januar, noe som hører til sjeldenhetene.

- Tre tilsyn på kort tid er ikke vanlig. Vi ville holde fokus på de tingene vi var bekymret for. Vi fikk både opplysninger og egne observasjoner under tilsynene som gjorde oss bekymret for situasjonen. Dette ble tatt opp med institusjonen, sier Skjolden.

Ledelsen har i brev til Fylkesmannen svart at mange av problemene som beskrives skyldtes to enkeltbeboere, som i en periode har hatt store rus- og atferdsproblemer. En av dem er flyttet vekk fra institusjonen, mens den andre skal ha mindre utagerende atferd.

Fylkesmannen har ikke kommet med pålegg etter tilsynene, men skal tilbake på planlagt tilsyn i mai.

Spesiell vinter

En rekke av beslagene er gjort etter at Fylkesmannen sist var på besøk hos Boenheten.

- Uavhengig av tilsyn så kontrollerer vi for dette daglig. Dette er en del av hverdagen vår, sier Monsen.

- Var det en spesiell situasjon hos dere i vinter?

- Ja, det fremkommer av svaret vi har gitt til Fylkesmannen, sier Monsen.

- Er tryggheten på Boenheten god nok?

- Ja, den er god nok, sier Monsen.