For tiden beiter langt flere enn 1000 villrein i området ved Bjoreidalen vest for Dyranut og Rv 7 på Hardangervidda. Det bekrefter naturoppsyn Leo Mikalsen i Statens Naturoppsyn overfor Bergens Tidende.

Stortinget gikk for noen år siden med på å løyve penger til vinterbrøyting av riksveien over Hardangervidda på betingelse av at det ble tatt hensyn til villreinen, og om nødvendig å stenge veien hvis brøyting og trafikk forstyrret dyrene.

I lang tid har Vegdirektoratet (VD) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) drøftet en avtale om kriterier for når riksveien skal stenges og hvordan dyrene skal overvåkes når de kommer i nærheten av veien. I store trekk er de to partene enige om at det må komme mer enn 1000 villrein innenfor en sone på 10 km ut fra begge sider av veien, før man skal vurdere situasjonen.

— Men det vil ikke automatisk føre til stengning av veien om det er mer enn 1000 dyr innenfor sonen på 10 kilometer, forteller sjefingeniør Kjell Solberg i Vegdirektoratet til Bergens Tidende. Solberg er saksbehandler for denne saken i VD.

— Begge direktoratene skal i et slikt tilfelle drøfte hensynet til villreinen vurdert opp mot andre samfunnsinteresser. Hvis situasjonen er kritisk for villreinen når de er så nær veien, vil veien bli stengt. Det er Vegdirektoratet som fatter avgjørelsen om dette, forteller Solberg

— Avtale om dette foreligger i utkast, men er ikke undertegnet ennå. De to direktoratene sitter og jobber med avtaleutkastet i disse dager. I prinsippet er vi enige om hvordan vi skal forholde oss. I tidsrommet 1. mai til 5. januar er det ikke aktuelt å stenge Rv 7. Det betyr at hensynet til villreinen ikke vil føre til at veien blir stengt i julen. Juletrafikken skal avvikles som normalt, sier Solberg.