Ingen av de mange talerne gikk imot å åpne forbundsstyret for kvinner under den omfattende debatten i går. Derimot er det uenighet om å opprette et såkalt hyrderåd bestående av menn, som skal ha det åndelige ansvaret i ImF. Til avstemmingen i dag ligger det også et forslag om full likestilling i Indremisjonen. Debatten i går bekreftet også at det finnes teologiske spenninger blant indremisjonsfolket på Vestlandet i synet på hva Bibelen sier om kvinners og menns oppgaver i den kristne menigheten og forsamlingen. En taler gikk så langt som å karakterisere de som vil ha full likestilling, for å stå i ledtog med Djevelen. Dette utsagnet ble imidlertid beklaget fra talerstolen.

Bare to misjonskvinner — begge fra Sunnmøre Indremisjon - valgte å kaste seg ut i debatten om dokumentet «Røtter og fornyelse». Begge jublet over at alt nå ser ut til å være klart for kvinnelige styremedlemmer, som er et av mange forslag i dokumentet.

Tiden er moden

— Mange kvinner i denne salen har ventet på at døren skal åpnes for oss i forbundsstyret. Jeg har aldri vært så stolt over å være med i Indremisjonen som akkurat nå. Tiden har lenge vært moden. Nå kjenner jeg på at det går rett vei, sa Gudrun Longva og høstet applaus.

Liv Kari Ringstad fulgte opp. Hun var også fornøyd med at kvinner kan få styreplass, samtidig som det åndelige lederskapet fortsatt foreslås ivaretatt av menn.

— At det kjønnet jeg representerer nå ser ut til å kunne bli valgt inn i styret, er veldig bra. Samtidig er jeg glad for at vi har menn som vil gå i bresjen og påta seg det åndelige lederskapet. Det er viktig at kvinnene får være med og bestemme i Indremisjonsforbundet. Vi er nemlig svært viktig for organisasjonen. Hadde det ikke vært kvinner på bedehusene, hadde det ikke blitt rare arbeidet av det, sa Ringstad.

Sa nei i 1999

I 1999 valgte det daværende årsmøtet i ImF med et flertall av kvinner i salen å vende tommelen ned for å åpne forbundsstyret for kvinner. Nå seks år senere er altså stemningen snudd. I debatten i går omtalte mange talere det nærmest som genialt å koble kvinnelig valgbarhet med opprettelse av hyrderådet. På den måten ivaretar man både ønsket om kvinner i styret, og samtidig beholde den gamle teologiske praksisen om at åndelig veiledning og læreansvar er en oppgave for mannen. Forbundsstyret ønsker å etablere slike hyrderåd av menn både sentralt, på kretsplan og på lokalplan i ImF. På topplan foreslås det at rådet skal bestå av generalsekretæren, formannen, nestformannen og ett mannlig styremedlem.

Foreslår likestilling

Ifølge forbundsstyrets forslag kan inntil tre kvinner velges inn i styret, som i alt består av syv personer. Harald Myklebust fra Mjølkeråen bedehus i Åsane står imidlertid bak et benkeforslag som åpner for full likestilling mellom kvinner og menn. Hans forslag går ut på at minst tre styremedlemmer skal være kvinner. Myklebust foreslår også å droppe hele hyrderådet.

En rekke menn med lang fartstid i ImF snakket også varmt for kvinner i forbundsstyret, men mange la til at dette forutsetter at mannen fortsatt må ha det åndelige lederskapet. Lengst gikk Lars Eidhammer, som ønsker full likestilling i Indremisjonen.

— Tanken om et hyrderåd er helt håpløst på lokalplan. Folk kommer til å fjerne seg fra Indremisjonen bare de hører ordet. Full likestilling er det eneste rette, sa han.

Misjon i andre land?

Etter to lange debatter i går, valgte generalforsamlingen i gi sin tilslutning til dokumentet «Røtter og fornyelse. Dermed har generalforsamlingen åpnet for kvinner i forbundsstyret. Men dokumentet handler om langt mer enn om kvinner og menns rettigheter i ImF. Det åpner blant annet for at man kan opprette menigheter og forsamlinger på bedehusene, og at Indremisjonsforbundet også for første gang kan starte misjonsarbeid i andre land. I så fall vender indremisjonsfolket trolig blikket mot land i Øst-Europa. Vedtakene som skal gjøres i dag, dreier seg om lovendringer. Derfor krever både kvinner i forbundsstyret og hyrderådet to tredjedels flertall.